Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksek ve düşük enflasyon dönemlerinde imalat sanayii işletmelerinin finansal karakteristiklerinin kararlaştırılması

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ekonomisinde uzun yıllar ya anan yüksek enflasyon ortam 2005 yılından bu yana yerini düşük enflasyon ortam na bırakmtır. Yüksek enflasyon ortam ekonomide yer alan tüm birimleri, özellikle i letmeleri önemli ölçüde etkilemi tir. Yüksek enflasyonun yaratt belirsizlik ortam , isletmeler açısından planlama ve karar almay güçleştirmiş ve işletmelerin finansal karar ve yap lar üzerinde etkili olmu tur. Bu çal man n amac , hisse senetleri stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören imalat sanayi işletmelerinin finansal karakteristiklerinin yüksek ve dü ük enflasyon ortamlarında degisiklik gösterip göstermedi inin belirlenmesidir. Bu amaçla, söz konusu işletmelerin finansal karakteristikleri yüksek enflasyon dönemi olarak seçilen 1995-1997 aral ve dü ük enflasyon dönemi olarak seçilen 2005-2007 aral için çok de i kenli bir istatistiksel yöntem olan faktör analizi kullan larak ayr ayr belirlenmi tir. Ara t rman n sonuçlar na göre, incelenen iki dönemde işletmelerin finansal karakteristikleri farkl la maktad r. Yüksek enflasyon döneminde finansal karakteristikler aras nda Finansal Borçlar ve Karl l k Faktörü ön plana ç karken, dü ük enflasyon döneminde Karl l k Faktörü ön plana ç kmaktad r.

Özet İngilizce :

Turkey's economy for many years lived in a high inflation environment, but since 2005 the high inflation environment has given place to a low inflation environment. High inflation environment influenced all of the units in the economy, especially significantly influenced businesses. Uncertainty caused by high inflation environment made it difficult for businesses in planning and decision-making and became effective in terms of financial decisions and on company structures. The purpose of this study is to determine whether the financial characteristics of the Manufacturing Firms traded in the Istanbul Stock Exchange change or not in high and low inflation environment. For this purpose, these financial characteristics of businesses as the selected range with high inflation period of 1995-1997 and with low inflation period of 2005-2007 were determined separately by using factor analysis, a statistical method of multivariate analysis. According to the results of the study, examined the financial characteristics of businesses in the two periods differ. While in the high inflation period "financial debt and profitability factor" becomes important, "profitability factor" gains importance in the period of low inflation for the financial characteristics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :