Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinde umutsuzluk ve akilci olmayan inanişlar arasindaki ilişkinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin umutsuzluk ve akılcı olmayan inançlarını çeşitli açılardan incelemek amacıyla yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk ve akılcı olmayan inançları cinsiyet, öğrenim gördükleri anabilim dalı, algılanan yaşam kalitesi, algılanan sosyo ekonomik düzey ve anne-baba eğitim düzeyleri gibi çeşitli değişkenler açısından ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini Bayburt üniversitesinde fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 202 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan üniversite öğrencilerine kişisel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (AOİÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi, t testi, Kruskal Wallis ve Dunnett’s T3 kullanılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda umutsuzluk ile akılcı olmayan inançlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre umutsuzluk ve akılcı olmayan inançlara ait puan ortalamaları arasında erkekler lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bilim dalına göre akılcı olmayan inançlara ait puan ortalamaları arasında fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyanlar lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin algılanan yaşam kalitesine göre umutsuzluk düzeylerine ait puan ortalamaları arasında ise kötü ve iyi olanlar lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Ancak algıladıkları sosyo ekonomik düzey, anne-baba eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between irrational beliefs and hopelessness among the university studens was examined. The participants in this study included 202 students from university in Bayburt, Turkey. Data were collected by Irrational Beliefs Scale, Beck Hopelessness Scale and Individual Knowledge Form. Data were analysed of Pearson correlation coefficient, t-test, Kruskal Wallis and Dunnett’s T3. The findings of the study indicated that although there was significant relation between levels of hopelessness and sex, education section, perceived quality of life among the university students, there was no relation between perceived socio-economic and parents’ education level. In addition, there was significant relation between levels of irrational beliefs and sex, education section, perceived quality of life among the university students. However there was no significant relationship between perceived socio economic and parents’ education level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :