Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik maliyet yönetimi ve kısıtlar teorisi : bir uygulama

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli MYO1, Celal Bayar Üniversitesi iiBF2
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Stratejik Maliyet Yönetimi, maliyetleri rekabet avantaj elde etmede yönetilmesi gereken bir etken olarak dikkate almaktadır. Kısıtlar Teorisi, geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesi tekniklerinin, ileri üretim sistemleri karsındaki yetersizliklerini gidermeyi amaçlayan alternatif bir yakla md r. K s tlar Teorisi, üretim süreçlerindeki k sıtların, işletme performansın ve karlılıgını olumsuz etkiledi ini ve bundan dolay k s tlar n etkin bir ekilde yönetilmesi gerekti ini savunmaktad r. K s tlar Teorisi, k s tlar n sürekli iyile tirme süreci içerisinde yönetilmesini esas al r. K s tlar n tespit edilip etkin bir ekilde yönetilmesi, işletmelerin karlılın önemli ölçüde artt rmaktad r. Bu ba lamda çal mam z n son bölümünde, hipotetik bir örnek üzerinde, bir k s t türü olan kapasite kısıtının etkin olarak yönetiminin i letme karl l na etkisi, K s tlar Teorisi ve geleneksel katk pay yakla mlar yla kar la t rmal olarak incelenmi tir.

Özet İngilizce :

Strategic Cost Management considers costs as a factor that has to be managed for gaining competitive advantage. Theory of Constraints is an alternative approach which aims to eliminate the inadequacies of the traditional cost and management accounting techniques in the face of advanced production systems. Theory of Constraints argues that constraints in the production processes negatively affect the performance and the profitability of company, because of this constraints have to be managed efficiently. Theory of Constraints bases on management of constraints in the continuous improvement process. Identfying the constraints and managing them efficiently increase the profitability of companies significantly. In this sense, with a hypothetic example in the last section of our study, the effect of efficiently management of a capacity constraint, a kind of constraint, to the profitability of company examined comparatively by theory of constraints and traditional contribution margin approaches.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :