Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü ölçeğinin geçerlik ve güvenirlilik çalışması

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürünün, örgütsel etkililik üzerinde etkili olduğu ile ilgili araştırmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda, örgütsel kültürün yönetilmesi ve kullanılması, örgütlerde etkililiği sağlamada önemli avantajlar sağlayabilir (LaCasse, 2010). Bundan hareketle, çalışmanın amacı, İpek (1999) tarafından geliştirilen Örgütsel Kültür Ölçeğinin eğitim fakültelerinde geçerlilik ve güvenirliliğini sağlamaktır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 öğretim yılında iki kamu üniversitesinin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan 350 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Bu öğretim elemanlarına ulaşmada, “Basit Seçkisiz (tesadüfi) Örnekleme” yöntemi kullanılmıştır ve araştırma örneklemine 103 kişi alınmıştır. Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiş, ölçeğin Üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin boyutlarının Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayıları, “güç kültürü” .67, “başarı kültürü” .84 ve “destek kültürü”.91’dir.

Özet İngilizce :

Researchers are increasingly observing that the culture of organizations has an important influence on organizational effectiveness. In this sense, the usage and management of the organizational culture can supply crucial adventages in supplying the effectiveness in organizations. (LaCasse, 2010). From this point of view, the purpose of this to determine the validity and reliability of Organizational Culture Scale. The study population based on 350 educational faculty stuff who work in 2 public universities in 2010-2011. In the study which was held by the method of “simple random sampling”, 103 persons were given as examples. The factor structure of the scale was examined by exploratory factorial analysis and it was identifiedt that the sacle has a three factorial structure. The Cronbah Alfa coefficient numbers of the scale are: “power culture” .67, “achievement culture”.84 “support culture” .91.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :