Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürlerinin yeterliklerinin eğitim öğretim sürecine etkisi

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, okul müdürlerinin yeterliklerinin eğitim öğretim sürecine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırmada okul müdürü yeterliklerinin eğitim öğretim süreci üzerinde etkili olup olmadığı saptanmış; ayrıca hangi yeterliklerin süreç üzerinde ne düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Tanımlayıcı araştırma modeliyle gerçekleştirilen araştırmada anket uygulamasından yararlanılmıştır. Kullanılan ankette yer alan yönetici yeterlikleri ve performans göstergelerine ilişkin ifadelerin uygunluğu için uzman görüşü alınmıştır. Araştırmada okul müdürlerinin yeterlikleri kendilerine bağlı öğretmenler tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemine Manisa il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan ilköğretim okullarından 30 tanesi dahil edilmiş ve her bir okulda en az 10 öğretmen üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir (n=340). Anket uygulaması sonucu elde edilen sonuçlar ortalama ve standart sapma değerleri gibi betimsel istatistiklerle belirtilerek; değerlerin öğretmenlerin çeşitli özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği t testi ve ANOVA ile tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin yeterliklerinin eğitim öğretim sürecinin etkinliği ile ilişkisi korelasyon tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Yeterliklerin eğitim öğretim sürecinin etkinliğini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada okul müdürlerinin yeterlikleri 8 unsur boyutunda incelenmiş ve bu yeterliklerin eğitim sürecinin etkinliği üzerindeki rolü belirlenmiştir. Araştırma sonuçları okul yöneticilerinin özellikle kaynak yönetimi, sürekli mesleki gelişim ve okulun değerler sistemi yeterliklerine sahip olma düzeyinin eğitim öğretim sürecinin etkinliği üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu üç yeterlik içerisinde göreceli olarak düşük değerlendirilen yeterlik sürekli mesleki gelişim olmuştur. Bu nedenle okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik faaliyetlere önem vermeleri yönünde teşvik edilmeleri ve bu yönde kendilerine daha fazla imkân sağlanması önerilir.

Özet İngilizce :

This study aims to analyse the effect of the efficiency of the school principals on the education period. In this sense, it was determined whether the efficiency of school principals were influential on the education period; moreover it was determined that which efficiency had how much effect on the process. In the study conducted through definitive research model, survey practise was carried out.Expert views were accepted in the survey for the convenience of the statements related leadership efficiency and performance indicators. In the study, efficiency of the school principals were evaluated by the teachers working with them.In the sample survey, 30 primary schools were included in Manisa City borders and in each school at least 10 teachers took part in the survey practise (n=340). The results obtained through survey practise ,specified by statistics like average and standart deviation, were determined by t test and ANOVA. The competence of school principals and effiiciency of education period relation was determined using the corelation tecnique. In order to determine the efficiency of education period multi regresion analysis was used. In the study, the competence of the school principals was studied using eight facts and the role of these competences on the efficiency of education period was determined. The results of the study have put forth that school principals have positive effect on resource management, constant vocational progress and the school merits system. Within these three competences, relatively constant vocatioanal progress has taken the lowest evaluation. Consequently, school principals are recommended to place emphasis on the activities oriented at vocational progress and provide more opportunity on this aspect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :