Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü düzeylerinin akademik başarıyla ilişkisi

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü düzeylerinin akademik başarıyla ilişkileri incelenmiştir. Öğretmen adaylarının sahip oldukları epistemolojik inançların ve bilişüstünün ne düzeyde olduğunu belirlemek için betimsel istatistikler; bilişüstü, epistemolojik inançlar ve akademik başarı arasındaki ilişkiler için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniği; ilgili değişkenlere sahip olma bakımından cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşma durumu ise bağımsız gruplar için t testi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın evreni Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileridir. Çalışmanın örneklemi ise tesadüfi örnekleme yolu ile seçilmiş olan, 2010-2011 eğitim öğretim yılında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 306 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmada öğrencilerin bilişüstünü ölçmek için Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen ve Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan, Bilişötesi Farkındalık Envanteri; Epistemolojik İnançları ölçmek için Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği; öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerle ilgili analizler yapıldıktan sonra ortaya çıkan bulgular ilgili literatüre göre tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship of student teachers' epistemological beliefs and metacognitive levels with their academic achievement has been investigated. The descriptive statistics to determine the levels of epistemological beliefs and metacognitive awareness, Pearson product-moment correlation coefficient for the relationships between metacognition, epistemological beliefs and academical achievement were used. The differentiation according to gender and class level in terms of having the related variables was analysed through t test for independent groups technique. The population of the study consist of the students at Abant İzzet Baysal University Education faculty. The sample was chosen through coincidental sampling technique from different departments including 306 student teachers studying in 2010-2011 academic year. To determine student teachers' metacognitive levels, Metacognitive Awareness Inventory developed by Schraw and Dennison (1994) and adapted into Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007) was used. Epistemological Beliefs Questionnaire developed by Schommer (1990) and adapted into Turkish by Deryakulu and Büyüköztürk (2002) was used to measure student teachers' epistemological beliefs. Personal information form was used to collect the related data which was developed by the researcher. After data analyses, the findings were discussed according to the related literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :