Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent imgesi: bursa örnegi

Yazar kurumları :
Uludag Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amac , Bursa kent imgesinde Lynch in imge elemanlar sıralamasının geçerli olup olmad n ve kentsel imgenin hangi stilde ortaya ç kt n ara t rmakt r. Çal maya konu olan veriler 2009 y l n n Nisan ve May s aylar nda ara t rmac taraf ndan haz rlanan bir görü me formu yard m ile gerçekle tirilen derinlemesine görü meler ile toplanmtır. Çal ma sonucunda, ya am süresi artt kça, ya am alan yak n ise, do du u yer ise ve o çevreyi çok kullan yor ise taslak haritalar daha belirgin çizilmi , alan iyi tan yorsa, foto raflar tan d ve taslak harita çiziminin sözlü görü me ile tutarl oldu u sonucuna ula lm t r.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the visual attributes and patterns of the metropolitan city of Bursa regarding the theory of Lynch. Data were obtained by in depth interviews collected by the author from the participants throughout April- May 2009. Older participants, and those who were born and living in the particular area were more successful both in mapping and identifying the photographs of this area. The words and maps of the participants were coherent.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :