Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul yöneticilerinin öğretmenleri güdüleme davranışları ile öğretmenlerin mesleki ilgi düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okul yöneticilerinin öğretmenleri güdüleme davranışları ile öğretmenlerin mesleki ilgi düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma Mersin ve İzmir illeri ilköğretim okullarında çalışan 212 öğretmen ile yürütülmüştür. Veriler analiz edildiğinde, öğretmenlerin güdülenmelerinin psiko-sosyal boyutta "yüksek", örgütsel- yönetsel boyutta "çok yüksek", maddi boyutta ise "yüksek" düzeyde olduğu görülmüştür. Mesleki ilgileri ise "orta" düzeydedir. Ayrıca cinsiyet, görev unvanı, öğrenim durumu değişkenlerine göre öğretmenlerin mesleki ilgi ve güdülenme düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Buna karşın mesleki kıdem değişkenine göre güdülenmenin maddi faktöründe ve mesleki ilgi düzeyinde öğretmenler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Güdülenme ve güdülenmenin maddi boyutu ile mesleki ilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur ve bu ilişki düşük düzeydedir. Yaş ile güdülenme ve mesleki ilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the level of teachers' motivations according to principals' behaviors and the level of teachers'professional enthusiasm. Research was conducted with 212 primary school teachers. When the data was analyzed, psycho-social sub-scale of teachers' motivation was estimated to be "high," the organizational-managerial sub-scale was estimated to be "very high," and the material sub-scale was estimated to be "high". Professional enthusiasm of teachers was estimated to be moderate. Furthermore, motivation and professional enthusiasm levels of teachers do not change in terms of such variants as gender, branch or level of education. On the other hand, the variant of seniority in profession affects their enthusiasm level in profession and psycho-social sub-scale of teachers' motivation. A statistically meaningful correlation between motivation and professional enthusiasm was observed, and the level of this relationship was low. A meaningful correlation between age, motivation and professional enthusiasm was not observed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :