Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim müfettişlerinin mesleki yeterlik düzeylerine göre hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2, Karacan Akademi3
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, eğitim müfettişlerinin mesleki yeterlikler kapsamında hizmetiçi eğitime duydukları ihtiyaca ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreni, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde görev yapan 3200 eğitim müfettişidir. Örneklemini ise, tüm eğitim müfettişlerinden, araştırmaya gönüllü olarak katılım gösteren 350 eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Veriler on-line olarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında iki bölümden oluşan bir ölçme aracından yararlanılmıştır. Ölçme aracının birinci bölümünde bazı kişisel sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise, MEB Ortaöğretim Projesi 2-b "Kalite Değerlendirme Bileşeni" kapsamında yapılan 7. Yönetici Yeterlikleri Belirleme Çalıştayı sonucunda geliştirilen " Eğitim Müfettişleri (Taslak) Yeterlikleri" ışığında hazırlanmış yeterlik maddeleri ve bu yeterlikler doğrultusunda düzenlenen hizmetiçi eğitim ihtiyaç maddeleri yer almaktadır. Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Son haliyle ölçme aracı 69 maddeden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, ortalama, varyans analizi ve t- testi gibi istatistiksel işlemler uygulanmıştır. Araştırmada müfettiş yeterlikleri incelenmiş, dört alt boyut üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu dört alt boyuttan, müfettişlerin "Ön İnceleme/İnceleme/Soruşturma Yapma" alt boyutundaki yeterlikleri önemseme derecesi en yüksek çıkmıştır. Bunu, "Rehberlik Yapma" ve "Araştırma/Geliştirme" boyutlarına ilişkin yeterlikler takip etmiştir. Müfettişlerin "Teftiş Sürecini Yönetme" alt boyutunun önemsenme düzeyinin ise diğerlerine göre daha az düzeyde olduğu bulunmuştur. Müfettişlerin yeterliklere ilişkin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları incelediğinde "Ön İnceleme/İnceleme/Soruşturma Yapma" alt boyutundaki hizmetiçi eğitim ihtiyacı en yüksek çıkmıştır. Bunu "Rehberlik Yapma" ve "Araştırma/Geliştirme" boyutları izlemiştir. Müfettişler "Teftiş Sürecini Yönetme" alt boyutunda ise diğerlerine göre daha az hizmetiçi eğitim ihtiyacı duyduklarını belirtmişlerdir. Hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla müfettiş yeterliklerine ilişkin yapılan analizlerde, alt boyutlarda cinsiyet, yaş, müfettişlik kıdemi ve EYD alanında hizmet içi eğitim alıp almama ve alınan hizmetiçi eğitimin süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to discuss on the argument related to the Professional qualification level in accordance with education inspectors' in-service needs. This research is achieved by scanning model. Research universe consists of the 3200 education inspectors served in the entire Turkey between 2010 and 2011 education period. My samples are formed by 350 education inspectors who voluntarily participated in my study among the whole inspectors. In order to collect the useful data, the advantages of having two sections of surveying instruments are used accordingly. The first part of the surveying instrument is shaped by some personal questions. In the second part, there are in-service educational agent needs formed after the qualification articles prepared under the light of Education Inspectors (Sketch) Qualifications which is designated after the 7th Workshop for Manager Qualifications held as National Education Ministry's project of 2b- Quality Assessment Constitution for secondary schools. The reliability and validity of the surveying instrument is accomplished. It also has 69 articles and SPSS package is used to analyse the data as well as some statistic approaches such as frequency, percentage, variant analysis and v-test. The basic objective of this study is to determine the insights in regard to the needs of education inspectors for in-house training in relation to the vocational requirements. The research indicates that there is a high need for in house training under the section titled "Preanalysis/Interrogation Analysis" The following part has been the "Guidance" and "Research and Development" with high need for such training. Inspectors have indicated lees need for in-house training for "Management of Inspection" In the analysis fort he determination of the requirements of education inspectors for such training , gender, age, seniority, educational management, experience of having done in house training, time of such training have been related variables with meaningful differences. The research concludes with recommendations to the implementors and researchers in line with the findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :