Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi2, C
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Demokratik değerler günümüz küresel dünyasında büyük önem arz etmektedir. Demokratik değerlerin kazanılmasında okullar büyük öneme sahiptir. Buradan hareketle ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeyi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmanın çalışma grubunu 7 ve 8. sınıfta okuyan 300 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin demokratik değerlerini betimlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme aracı; ‘eşitlik ve farklılıklara saygı’, ‘başkalarının haklarına saygı’, hoşgörü ve çeşitlilik’, başkalarının özgürlüğü’, bireysel farklılıklara saygı’ ve farklılıklara duyarlılık’, boyutlarından oluşmaktadır. Ölçme aracına faktör analizi yapılmış olup, ölçek varyansın % 53,86’sını açıklamakta ve ,87 düzeyinde alfa güvenirlik katsayısına sahiptir. Her bir boyut düzeyinde analiz yapılmış olup; cinsiyet, anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın işleri, ailenin aylık geliri ve kardeş sayısı gibi demografik değişkenler üzerinden de boyutlar düzeyinde karşılaştırmalar yapılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerleri yüksek düzeyde benimsediği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, demografik değişkenlerden anne ve babanın eğitim düzeyinin, çalışma durumunun, ailenin aylık gelirinin ve kardeş sayısının öğrencilerin demokratik değerlerini iki boyut hariç farklılaştırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Democratic values are significantly important in today’s global world. Young children acquire values through schools. In this context, to describe the level of middle school students’ democratic values is the problem of this research. The sample of the research consisted of 300 middle school students from 7th and 8th grades. The scale created to measure democratic values of students consisted of six dimensions: ‘Respect to equality and diversity’, ‘respect to others rights’, ‘tolerance and diversity’, freedom of others’, ‘respect to others’ diversity’ and ‘sensitivity to diversity’. The factor analysis was conducted to construct validity of the scale explained 53,6 % of total variance whereas has 87 alpha internal consistency coefficient. The analysis was conducted in terms of each dimension, and democratic values were compared by demographic variables such as gender, parents’ education level, parents’ job, monthly income of the family, number of brothers and sisters. Results show that middle school students adopted democratic values in high level. In addition to this, except for two dimensions, some variables such as gender, parents’ education level, parents’ job, monthly income of the family, number of brothers and sisters did not affect democratic values of middle school students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :