Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyografi ve bibliyografya âlimi bursal mehmed tâhir bey in eserleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Daha çok biyografi ve bibliyografya türündeki kitap yahut kitapç klar yla tan nm bir ilim adam olan Bursal Mehmed Tâhir Bey in hayat hikâyesi, ahsiyeti ve eserleri hakk nda Muallim Receb Vahyî, hayli hacimli bir monogafi yay mlam ; Türk edebiyat tarihine dair titiz ve itinal yay nlar yla bilinen Ömer Faruk Akün de bu konuda takdire de er bir ansiklopedi maddesi yazm t r. Akün ün 1992 de bas lan söz konusu maddesi, görebildi imiz kadar yla Bursal Tâhir Bey in hayat , çal malar ve ne riyat konusunda Cumhuriyet devrinde yap lm yay nlar aras nda en sa l kl bilgiler veren, derli toplu bir ara t rma semeresidir. Ancak an lan y ldan sonra Bursal Tâhir Bey in baz eserleri konusunda yeni harflere çeviri ve sadele tirme eklinde çe itli yay nlar yap lm t r. Bu yaz da onun bas lm eserleri hakk nda bilinenlere ilâve bilgiler verilmesi hedeflenmekte; söz konusu kitaplar n n yeni harfli ne irlerine temas edilmekte; ayr ca kendisinin yazma hâlindeki bir iki çal mas n n nüshalar ve muhtevas üzerinde durulmaktad r.

Özet İngilizce :

Receb Vahyi has published a comprehensive monography about Bursal Mehmed Tahir s autobiography, his personality and works. As is known Bursal Mehmet Tahir is especially known with his book or booklets regarding biographies and bibliographies of Ottoman writers and poets. Ömer Faruk Akün one of the well known careful reseachers with regard to the History of Turkish Literature has also published about this topic as an encyclopedic article. The encyclopedic article of Akün published in 1992 has been considered as the most careful and crucial article written about Bursal Mehmed Tahir during the Republic Era. Together with this study, after that date (1992) about Bursal Tahir Bey s works, some publications have been done with the new alphabet and as translations. In this study, a comprehensive information about his published works is presented, Bursal Mehmed Tahir s aforementioned publications with the new alphabet are dealt with, the copies of his hand written works and their contents are examined

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :