Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi - Investigation Of Bending Strength With Multiple Regression In Aluminum Honeycomb Structures

Öz Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesiBu çalışmada, altıgen yapılı bal peteği kompozit yapıların çoklu regresyon tahmin modeli oluşturulmuştur. Saf epoksi ve %1 çok duvarlı karbon nano tüp(mwcnt) takviyeli yapıştırıcı ile farklı hücre genişliği ve farklı yükseklikteki numuneler yapıştırılarak üretilen alüminyum bal peteklerinin üç nokta eğilme deneyleri ASTM E1556−08 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonucu eğilmeye sebep olan maksimum kuvvet(F) değerleri ölçülmüştür. Deney sonuçlarında hücre genişliği sabit tutulduğunda hücre yüksekliği arttırıldığında eğilme kuvvetinde artma olduğu gözlemlenmiştir. Aynı hücre yüksekliği için bakıldığında hücre genişliği arttıkça eğilme kuvvetinde azalma olduğu gözlemlenmiştir. %1 mwcnt ile takviye edilen yapıştırıcı eğilme kuvvetlerinde azalmaya sebep olmuştur. Fepoksi için en iyi sonuçlar logaritmik regresyon denklemiyle, FCNT için en iyi sonuçlar I. dereceden regresyon denklemiyle elde edilmiştir. Fepoksi ve FCNT bağımlı değişkenine en çok etkiye sahip olan bağımsız değişkenin hücre genişliği olduğu tespit edilmiştir.Investigation Of Bending Strength With Multiple Regression In Aluminum Honeycomb StructuresIn this study, honeycomb hexagonal of composite structure is created of multiple regression model prediction. Three point bending tests of aluminum honeycomb, samples which have different cell diameters and heights adhesively produced with the pure epoxy and 1% multi-walled carbon nanotubes (mwcnt) reinforced adhesives, were performed according to ASTM standard E1556-08. Values of forces(F) that obtained from experimental results, were measured. Bending strength increased in case of cell diameter was constant and the cell height was increased. On the other hand bending strength decreased in case of cell diameter increases for the same cell height. Also 1% mwcnt which adds into the adhesive, caused to decrease of bending strength. The best results were obtained for Fepoksi and FCNT with the logarithmic regression equation and the regression equation of first degree respectively. Cell diameter was found as of independent variable that has the most impact to dependent variables FCNT and Fepoksi.

Kaynakça

Engin, Z.F. Balpeteği sandviç kompozitlerin darbe analizinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2011.

Aktay, L.; Johnson, A.F.; Kröplin, B.H. Numerical modelling of honeycombs core crush behavior, Engineering Fracture Mechanics. 2008; Vol. 75, p. 2616-2630.

Asadi, M.; Shirvani, H.; Sanaei, E.; Ashmead, M. A simplified model to simulate crash behavior of honeycomb, Proceedings of the International conference on Advanced Design and Manufacture, 8th-10th January, Harbin, China, 2006; p. 119-123.

Asadi, M.; Walker, B.; Shirvani, H. Development of the advanced finite element model for ODB impact barrier, LSDYNA User Conference, Japan, 2008.

Asadi, M.; Walker, B.; Shirvani, H. An investigation to compare the application of shell and solid element honeycomb model in ODB, 7th European LS-DYNA Conference, 2009.

Solmaz, M.Y.; Kaman, M.O.; Turan, K.; Turgut, A. Petek yapılı kompozit levhaların eğilme davranışlarının incelenmesi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2010; Sayı 22, s. 1-11.

Zhai, L.; Ling, G.; Li, J.; Wang, Y. The effect of nanoparticles on the adhesion of epoxy adhesive, Materials Letters. 2006; Vol. 60, p. 3031-3033.

Jen, Y.M.; Ko, C.W.; Lin, H.B. Effect of the amount of adhesive on the bending fatigue strength of adhesively bonded aluminum honeycomb sandwich beams, International Journal of Fatigue. 2009; Vol. 31, p. 455-462.

Zhou, G.; Hill, M.D. Impact damage and energy absorbing characteristics and residual in-plane compressive strength of honeycomb sandwich panels, Journal of Sandwich Structures and Materials. 2009; Vol. 11, p. 329-356.

Crupi, V.; Epasto, G.; Guglielmino, E. Comparison of aluminium sandwiches for lightweight ship structures: Honeycomb vs. foam, Marine Structures. 2013; Vol. 30, p. 74-96.

Akkuş, H.; Ekrem, M.; Karabulut, S.E.; Düzcükoğlu, H.; Şahin, Ö.S.; Avcı, A. Impact behavior of mwcnt reinforced epoxy adhesive bonded joints made with aluminium, 15th International Materials Symposium (IMSP), Bildiriler Kitabı s.742-748, 15-17 Ekim, Denizli, Türkiye, 2014.

Mandal, N.; Doloi, B.; Mondal, B.; Das, R. Optimization of flank wear using Zirconia Toughened Alumina (ZTA) cutting tool: Taguchi method and Regression analysis, Measurement. 2011; p. 2149-2155.

Akkuş, H. Tornalama işlemlerinde yüzey pürüzlülüğünün istatistiksel ve yapay zeka yöntemleriyle tahmin edilmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2010.

Akkuş, H.; Düzcükoğlu, H.; Şahin, Ö.S. Prediction model for compressive strength value of aluminum honeycomb materials joined with %1 mwcnt reinforced epoxy adhesive, Journal of Engineering and Fundamentals. 2015; Vol. 2(1), pp. 13-20.

Akkuş, H.; Düzcükoğlu, H.; Şahin, Ö.S.; Asiltürk, İ. Development of regression model for strength prediction of alumınium honeycombs produced by carbon nanotube modified epoxy adhesives, 1. Uluslararası Katılımlı Savunma Sanayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 38-39, 9-10 Nisan, Kırıkkale, Türkiye, 2015.

Standard Specification for Epoxy Resin System for Composite Skin, Honeycomb Sandwich Panel Repair. 15.03.2015 tarihinde

http://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1556-08.htm adresinden erişildi.

7118 3421

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Virulence of Entomopathogenic Fungi and Bacteria against Stored Product Pests

Ali Sevim, Elif Sevim, Meryem Demirci

TM Malzemelerin Korozyon Direncine Sıcak Daldırma Alüminyum Kaplamanın Etkisi - The Effect of Hot Dip Aluminizing on the Corrosion Resistance of PM Materials

Sedat Koçanaoğlulları, Nurullah Köksal

Smarandache Curves of a Spacelike Curve lying on Unit dual Lo-rentzian Sphere

Tanju Kahraman, Hasan Uğurlu

Farklı Kaya Sınıfları İçin Yapılan Sayısal Modelleme Çalışmalarının Karşılaştırılması-Örnek Uygulama - Comparison of Numerical Modeling Studies Made for Different Rock Classes- A Case Study

Özgür Öngen, Ahmet Güzel

Çelik Malzemeyle Yapılmış Stadyum Tribün Çatısının Taşıyıcı Sisteme Bağlı Maliyet Karşılaştırılmasının Yapılması - Structural Cost Comparison of Steel Stadium Roof

Celalettin Kozanoğlu, Recep Suk

Gıda Üretimi ve Depolanması Sırasında Probiyotiklerin Canlılıklarını Etkileyen Faktörler - Factors Effecting Probiotic Viability During Processing and Storage of Food

Ecem Akan, Özer Kınık

Strong Domination Number of Some Graphs

Derya Doğan Durgun, Berna Lökçü

Bazı Tek Yıllık Erodium Taksonlarının Merikarpları Üzerinde Mikromorfolojik İncelemeler - Micromorphological Investigations on Mericarp of Some Annual Taxa of Erodium

Dilek Oskay, Özlem Eş

İstanbul İlinde Yayılış Gösteren Crocus L. (Iridaceae) Taksonları Üzerine Bir Çalışma - A Study on Crocus L. (Iridaceae) taxa, distributed in İstanbul

Osman Erol, Levent Şık

Elektrometal Kaplama İşlemlerinde Hazop Risk Değerlendirmesi; Örnek Uygulaması - Hazop Risk Assessment in Electrometal Coating Process; Sample Application

Reyhan Çetinkaya Uzun, Zafer Utlu