Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş hayatında tükenmişlik sendromu: finans ve muhasebe çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin Finans ve Mali İşler Departmanı'nda çalışan muhasebe ve finans elemanlarının tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında uygulanan ankette, Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 kullanılarak frekans değerleri, t-testi ve ANOVA testi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde genel olarak araştırma kapsamındaki meslek elemanlarının duygusal tükenme düzeylerinin düşük, duyarsızlaşma düzeylerinin normal, kişisel başarı düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, yapılan araştırma kapsamında muhasebe ve finans çalışanlarının düşük tükenme düzeylerine sahip oldukları ifade edilebilir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to specify the burnout level of employees who work in SME’s finance and financial affairs and also to establish, if any, significant differences about demographic features. In the study, the survey method was adopted and Maslach Burnout Inventory was used. The obtained data’s frequency values analyzed by using SPSS-15 with the help of t-test and ANOVA. When the findings are evaluated within the scope of the research professionals, in general, it’s found out that emotional exhaustion levels were low, desensitization levels were normal and individual achievements were high. In this context, it can be stated that the employees work in the field of accounting have low level of burnout. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :