Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tbmm 4/c’lileri: sendika karşıtı geçici personel istihdamı

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası‟ndaki dört istihdam biçiminden biridir. Temel özelliği, koĢullarının yasayla belirtilmiĢ olması nedeniyle "istisnai" nitelik taĢımasıdır. Bakanlar Kurulu‟nun, madde 4/C‟de öngörülen bu koĢullara uyması zorunludur. Ne var ki, yasal koĢullara aykırı birçok "sapma 4/C modeli" uygulamaya konulmuĢtur. Bu sapma modellerden biri de, 2003 yılından beri TBMM Genel Sekreterliği‟nde uygulanmaktadır. TBMM 4/C modeli, AKP iktidarının ilk yılında, sendika ve toplu sözleĢme haklarını kullanmak isteyen "geçici iĢçileri" sendikasızlaĢtırma amacı taĢıyan bir operasyonla baĢlatılmıĢtır. 2919 sayılı yasayla yetkilendirilen TBMM BaĢkanlık Divanı‟nın kararıyla, 657 sayılı yasanın öngördüğü koĢullara uyulmaksızın uygulamaya konulmuĢtur. Özellikle süre ve ücret koĢulları yönünden özelleĢtirme iĢsizleri için uygulanan hukuka aykırı 4/C modeli ile karĢılaĢtırıldığında, TBMM 4/C modelinin "ayrıcalıklı" bir geçici personel uygulaması olduğu açıkça görülmektedir. TBMM geçici personeli, 4688 sayılı ve 2001 tarihli yasanın sendika kurmalarını ve üye olmalarını yasaklamıĢ olmasına karĢın, onayladığımız ulusalüstü insan hakları sözleĢmelerine dayanarak sendikal haklarını kullanabilirler. TBMM Genel Sekreterliği personelinin 2003-2011 yılları arasındaki dağılımının evrimi, memur (kadrolu personel) sayısının giderek azaldığını, buna karĢılık geçici personel sayısının yükseldiğini gösteriyor. Sayısal veriler, kadrolu personel yerine daha ucuz, güvencesiz ve esnek bir istihdam biçimi olan geçici personel çalıĢtırılmasını yeğleyen bir istihdam politikası izlendiğini ortaya koyuyor.

Özet İngilizce :

Temporary employment is one of the four employment form regulated in the Public Servants' Act No. 657 of 14 July 1965. "Being exceptional" is the main feature of this employment since its conditions are regulated legally. The government is obliged to respect those rules regulated in 4/C Article of the Act No. 657. However, several "deviated 4/C models" are illegally put in force. One of those deviated models has been implemented in the General Secretariat Organisation (GSO) of the Turkish Grand National Assembly (TGNA) since 2003. "TGNA 4/C model" is initiated in the first year of AKP government in order to prevent the temporary worker seeking to enjoy organizing and collective bargaining rights by joining a trade union. It was put into practice without respecting the rules regulated by the Act No. 657 by the decision of the TGNA Presidency Council authorized by the GSO Act No 2919 of 13 October 1983. It is obvious that TGNA 4/C model is a "privileged" temporary personnel application by comparing with the illegal 4/C model implemented for the unemployed people (temporary worker) aftermath privatizations especially in regards of working hours and wage. TGNA temporary personnel are able to use their trade union rights by referring the supranational human rights agreements ratified by Turkey although it is forbidden to establish and join a trade union by the Act No. 4688 of 25 June 2001 on Public Servants' Trade Unions. The evolution of the numerical distribution of the General Secretariat personnel between 2003-2011 reveals a diminution in the number of civil servants (permanent staff) on the one hand, an augmentation in the number of temporary personnel on the other. Quantitative data shows that an unsecured and flexible employment policy based on employing temporary personnel instead of permanent personnel is preferred.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :