Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizliğin psikolojik sonuçları: antalya örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, işsizlik sonucu yaşanan parasal sıkıntının bireylerin genel sağlığı ve yaşam tatmini üzerindeki etkileri ile genel sağlığın öz-saygı ve yaşam tatmini üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma için veriler, yüz yüze yapılan anketler aracılığıyla Antalya İŞKUR'a kayda gelen işsizlerden Mayıs-Haziran 2010'da toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya İŞKUR'a kayıtlı 31.000 dolayındaki işsiz oluşturmaktadır. Bu evrenden basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 610 işsize anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi ve tanımlayıcı istatistikleri için "SPSS for Windows 19.0" paket programı kullanılmıştır. İşsizlik ile psikolojik sıkıntı arasındaki hipotetik path modeli "LISREL 8.7" ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, işsizlik süresinde erkekler, kadınlara kıyasla daha fazla parasal sıkıntı ve daha yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı yaşamaktadır; parasal sıkıntı, erkeklerin psikolojik sağlığını kadınlardan daha fazla etkilemektedir. İşsizlik sonucu yaşanan parasal sıkıntı, erkeklerin yaşam tatminini de kadınlara oranla daha olumsuz etkilemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the psychological conditions of the unemployed in Antalya. In this context, the aim of this study is to investigate the effects on self-esteem and life satisfaction unemployment in the financial distress as a result of the overall health of individuals and their impact on life satisfaction and overall health. Data were collected from unemployed registered to İŞKUR through face-to-face surveys between May and June of 2010. In this context, the population of the research was 31.000 unemployed which have been registered to Antalya Provincial Directorate of İŞKUR. The research was conducted with 610 which were selected by random sampling from unemployed registered to İŞKUR. "SPSS for Windows 19.0" was used to analyse data and "LISREL 8.7" programs was used to test the model for men and women separately. Men are facing more financial strain and psychological distress in comparison with women in the process of unemployment. Financial strain is negatively effecting the psychological health and life satisfaction of men more than women.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :