TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTALARI. AYDIN İLİNDEKİ ÜRETİCİLERİN TARIM SİGORTASI BİLİNCİ

Öz İnsan için gıdanın hayati önemi, ülkeler için de tarım sektörünün vazgeçilemez stratejik konumu göz önünde tutulduğunda, tarım sektöründe üretimdeki devamlılığın sağlanabilmesinde en önemli unsurlardan birisi de tarım sigortasıdır. Aydın ilindeki üreticilerin tarım sigortası bilincinin incelendiği bu çalışmada, rassal örneklem ile seçilen 162 üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, geçimini sadece çiftçilik ile sağlayan üreticilerin sigorta yaptırma oranı %44, ek geliri olan üreticilerin sigorta yaptırma oranı ise yaklaşık %8 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç Aydın ili özelinde tarım sigortalarının çiftçiye benimsetilip öneminin kavratılması için daha çok çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile tarım uygulaması açısından zengin kaynaklara sahip Aydın ilindeki bilinçli çiftçilik olgusunun gelişmesi gerektiği hususunda özellikle politika uygulayıcılarının dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir.

Kaynakça

Akçaöz, H. (2001). Tarımsal üretimde risk, risk analizi ve risk davranışları: çukurova bölgesi uygulamaları. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana

Aslan A, Atay S ve Paksoy M (2012). Malatya İlinde Bitkisel Ürün Sigortaları Uygulamalarına Çiftçilerin Yaklaşımı. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi • 5-7 Eylül 2012 • Konya

Birinci, A. ve Tumer, E.I. (2006). The Attitudes of Farmers Towards Agricultural Insurance: The Case of Erzurum, Turkey. Die Bodenkultur Austrian Journal of Agricultural Research, 56(2), 41-47.

Bölükbaşı, Y. D. ve Pamukçu, D. E. (2009). Sigortanın Temel Prensipleri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.

Çağatay, S. (2008). ‘Tarım ve Tarım Sigortalarının Geleceği’ Nr.37, İstanbul: Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları.

Demircioğlu, Y. ve Yabancı, N. (2003). ‘‘Beslenmenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilişkisi’’. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 24: 170-79. 4

Doğan.Z, Arslan.S, ve Berkman. A.N. (2015). Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.8(1):29-41.

Demir, A. (2003). "Tarım Sigortası", Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, TEAE-Bakış, Sayı 4, Nüsha 2, Eylül 2003Efeler Ziraat Odası AYDIN: http://efeler.ziraatodasi.org.tr

Ertek, Ü. (1998). ‘Türkiye’de Tarım Sigortaları ve Hasar Organizasyonu’ Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tekirdağ.

Özdemir, A. (2017). Türkiye’de Tarım Sigortacılığının Gelişimi ve Yarattığı Etkiler, Kesit Akademi Dergisi, Aralık 2017, ss:89-115

Tan, S. (2009). Kırsal Kalkınma Projeleri: Çanakkale İli Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Örneği, Tarım Reformu Uygulamaları, Çanakkale.

Tekin, M. K. (2015). AB, ABD ve Türkiye’de Tarım Sigortacılığı Uygulamalarının Karşılaştırılması. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanlık Tezi, Ankara

Tarsim, (2016). 2016 Yılı Faaliyet Raporu. 28 Nisan 2017. https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=0C006981E0842E8D6235913E60C5E967776156I2P3GUH0F96WW8JT4TA616062015

Tarsim, (2016). Tarım Sigortaları Havuzu 10. Yıl Tanıtım Sunumu. 28 Nisan 2017. http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Belgeler/Icerikler/TurkiyeTarimSigortalariSiste miSunu2016. https://web.tarsim.gov.tr/havuz/dokumanGoster.doc?_key_=2F42EE3E22C36C48324EE755EBB75BF83594832QGOVJIBM976T3JQ89WC17012018

Tarsim, (2018). ArıcılıkSigortası. 8 Aralık 2018. https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=6D7415BE31795E0576A7CE18FEDB4F2E579876FWPQ02KTKI8XRMEGSA4B17062015

Tanrıvermiş, H. ve Sayın, C. (1993). Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Tarıma Yönelik Sigortalar. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:91, Ankara.

TC. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018-2022 Stratejik Plan,2017,S.31

T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı: https://www.tarimorman.gov.tr

Tümer E. (2004) . Erzurum Merkez İlçe Köylerindeki çiftçilerin Tarım Sigortsaı İle İlgili Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi. Erzurum.

Tümer E. ve Kumbasaroğlu H. (2007). Tokat İli Turhal İlçesinde Hayvan Sigortası Yaptıran ve Yaptırmayan İşletmelerde İnek Sütü Maliyetlerinin Hesaplanması. Atatürk Üniviversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 39 (2), 187-194, 2008.

Tümer, E.İ., Birinci, A. ve Miran, B. (2010). Çiftçilerin Sel ve Kuraklık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA-I Bölgesi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Şanlıurfa.

Türkiye İstatistik Kurumu: http://tuik.gov.tr