II. ABDÜLHAMİT’İN SANATA VE SANATÇIYA BAKIŞI

II. Abdülhamit, 33 yıllık iktidarı süresince siyasi, sosyal ve kültürel çok önemligelişmelere imza attı. O, marangozluk ile uğraşan, Batı tarzı müzik seven, tam bir operatutkunu olan, porselen işlerinden hoşlanan, resim sanatına karşı da ilgisiz kalmayan birhükümdardı. Nitekim döneminde bu alanlarda mühim gelişmeler yaşandı. O, iktidarıboyunca sadece sanatı teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda sanatçıları da fazlasıylaödüllendirdi. II. Abdülhamit dönemi, imparatorluk ile Cumhuriyet arasında adeta bir geçişdönemi oldu. Bu dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel birikiminedayanak oluşturdu. 

ABDULHAMIT II’s VIEW OF ART AND AN ARTIST

During 33 years of power, Abdulhamit II undersigned very important political,social and cultural developments. He was an emperor who was interested in carpentry,Western style music as well as crafted porcelein and art of painting. His reign was substantialnot only in terms of developing art, but also in encouraging and rewarding artists. This wasa transitionary period between the Ottoman Empire and the Republican era and this culturalaccumulation formed the basis of the Republic of Turkey. 

Kaynakça

AKSOY, Bekir, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Musiki ve Batılılaşma”, Tanzimat’tanCumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi (TCTA), C. V, s. 1212-1236.

AKYÜZ, Fatih, “II. Abdülhamid’in Modern Eğlencesi Yıldız Tiyatrosu”, II.Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul, İstanbul, 2010, s. 447-454.

AND, Metin, Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908),Ankara, 1972.

ARSLAN, Fazlı, Müzikte Batılılaşma ve Son Dönem Osmanlı Aydınları, İstanbul,2016.

ATILGAN, Sevay Okan, “II. Abdülhamid ve Resim”, II. Abdülhamid ModernleşmeSürecinde İstanbul, İstanbul, 2010, s. 423-435.

BAŞOĞLU, Tamer, “Türk Heykel Sanatı”, Cumhuriyet Dönemi TürkiyeAnsiklopedisi (CDTA), C. IV, s. 896-901.

BAYDAR, Evren Kutlay, Osmanlı’nın Avrupalı Müzisyenleri, İstanbul, 2010.

BEYOĞLU, Süleyman, “Osmanlı Sinema Tarihine Dair Bazı Bilgiler”, Simurg, S.2-3, Ekim 2000, s. 458-472.

CEZAR, Mustafa, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, C.2, İstanbul, 1995.

ÇORLU, Salih Münir, “Abdülhamid ve Garp Musikisi”, Akşam, 15 Nisan 1938, s. 4.

DEMİREL, Fatmagül, “II. Abdülhamid Dönemi Tiyatro Sansürü …ve PerdelerSansürle Açıldı”, Toplumsal Tarih,S. 63, Mart 1999, s. 36-43.

ENGİN, Vahdettin, “Yıldız Sarayı’nda Hayat”, II. Abdülhamid ModernleşmeSürecinde İstanbul, İstanbul, 2010, s. 46-71.

ERGİN, Nihat,Yıldız Sarayında Müzik Abdülhamid II Dönemi, Ankara, 1999.

GAZİMİHAL, Mahmut R.,Türk Askerî Muzıkalar Tarihi, İstanbul, 1955.

GEORGEON, François, Sultan Abdülhamid, Çev. Ali Berktay, İstanbul, 2012.

“Hamidiye Marşı”, Tarih ve Toplum,S. 32, 1986, s. 16-17.

KOLOĞLU, Orhan, Abdülhamit Gerçeği, İstanbul, 2002.

KOSAL, Vedat, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Batı Müziği”, Osmanlı, C.10, Ankara, 1999, s. 639-652.

KOSAL, Vedat, Osmanlı’da Klasik Batı Müziği, İstanbul, 2001.

KÖSEMİHAL, M. Ragıp, Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri (1600-1875), C.I, İstanbul, 1939.

MÜMTAZ, Ahmet Semih, Tarihimizde Hayal Olmuş Hakikatler, İstanbul, 1948.

ONARAN, Alim Şerif, Türk Sineması, C. I, Ankara, 1994.

ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 2015.

OSMAN NURİ, Abdülhamid-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, C.I-II, İstanbul, 1327.

OSMANOĞLU, Ayşe, Babam Sultan Abdülhamid (Hatıralarım), İstanbul, 1994.

ÖZCAN, Nuri, “Muzıka-yı Hümâyun”, DİA, C. 31, s. 422-423.

ÖZCAN, Nuri, “Sultan II. Abdülhamid ve Hamidiye Marşı”, Devr-i Hamid Sultan II.Abdülhamid, C. 4, Kayseri, 2011, s. 221-227.

ÖZÖN, Nijat, Türk Sineması Kronolojisi (1895-1966), Ankara, 1968.

ÖZTUNA, Yılmaz,“Atabinen (Safvet, Miralay Flütist)”, Türk MusikisiAnsiklopedisi, İstanbul, 1969, s. 77-78.

ÖZTUNA, Yılmaz, “Hacı Arif Bey”, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, C. I, Ankara, 1990,s. 96-109.

ÖZUYAR, Ali, “II. Meşrutiyet’in Modernleşmede Önemli Bir Araç Olan SinemaÜzerindeki Etkileri”, 100. Yılında Meşrutiyet Gelenek ve Değişim EksenindeTürk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyum Bildiriler, İstanbul, 2009, s.447-455.

SAZ, Leyla, Haremin İçyüzü, İstanbul, 1974.

SCOGNAMİLLO, Giovanni, Türk Sinema Tarihi, İstanbul, 2003.

SCOGNAMİLLO, Giovanni, Cadde-i Kebir’de Sinema, İstanbul, 2008.

SEVENGİL, Ahmet Refik, Türk Tiyatrosu Tarihi, İstanbul, 2015.

SULTAN ABDÜLHAMİT, Siyasî Hatıratım, İstanbul, 1987.

Sultan Abdülhamid, Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları, İstanbul, 1990.

ŞAKİR, Ziya, “Saray Harem Musikisi ve Harem Bandosu”, Resimli TarihMecmuası,S. 48, Aralık, 1953, s. 2759-2761.

ŞAKİR, Ziya, “Yıldız Tiyatrosu”, Resimli Tarih Mecmuası,S. 51, Mart 1954, s. 2972-2974.

TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul, 1996.

TOKER, Metin, “Abdülhamid’i 15 Sene Eğlendiren Adam”, Cumhuriyet, 6 Eylül1948, s. 4.

TOKER, Metin, “Yıldız’da Operalar Nasıl Hazırlandı?,Cumhuriyet, 24 Eylül 1948, s.4.

TÖRE, Enver, “Türk Tiyatro Eserlerinde II. Abdülhamid ve Yönetimi”, Devr-iHamid Sultan II. Abdülhamid, C. 2, Kayseri, 2011, s. 5-33.

TUTEL, Eser, “Sinemanın Tarihi”, Hayat Tarih Mecmuası, S. 2, Mart 1966, s. 76-81.

UÇAR, Ahmet, “II. Abdülhamid’in Avrupa Sahnelerine Müdahalesi DünyayaKonan Ambargo”, Tarih ve Medeniyet, S. 36, Mart 1997, s. 34-42.

ULUSKAN, Seda Bayındır, Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, Ankara,2010.

ÜSDİKEN, Behzat, “Beyoğlu’nun Eski Sinemaları I”, Toplumsal Tarih, S. 22, Ekim1995, s. 42-48.

ZONARO, Fausto, Abdülhamid’in Hükümdarlığında Yirmi Yıl, Haz. Cesare MarioTrevigne, Çev. Turan Alptekin - Lotto Romano, İstanbul, 2008.

Sayfa 1.1431918144226 Saniyede Yüklendi