TÜKETİCİNİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AİLEBİREYLERİNİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

İşletmelerin küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmesi ve rekabet avantajı elde edebilmesi için sürekli gelişen ve değişen pazarlama anlayışına sahip olması gerekmektedir. Pazarlama süresi içerisinde de tüketicilerin değişen zevk ve tercihlerine cevap verebilmek birincil hedef haline geline gelmiştir. İşletmelerin, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen birçok faktörün olduğunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu çalışma, tüketicinin satın alma davranışını etkileyen en önemli faktör olan aile üyelerinin rolleri ve etkilerini açıklamaktadır. Araştırma kısmında ise, Ankara Or-an semtinde 111 kişi ile görüşülerek ailelerin satın karar sürecindeki rolleri ve etkileri belirlenmiştir

The firms willing to adapt changeable global conditions and have competitive advantages should have a generic marketing approach that is fit to the new developments and changes. In this context, first the firms would like to meet the customers’ needs, preferences and wants in marketing process. At this point, the firms are to focus on the factors affecting the customers’ buying behaviors. Therefore, the study is to explain the effects and roles from family members on the buying behavior for the customers. In the empirical stage for the study, the data were colleted from 111 people living in Oran, Ankara

Kaynakça

ALTUNIŞIK, Remzi; Şuayip Özdemir ve Ömer Torlak; Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, 2001.

ANDERSON, J., James, James A., Narus; “A Model of Distrubitor Firms and Manufacturer Firms Working Relationships”, Journal of Marketing, Vol. 54, Issue 1, 45-47, 1990.

BAGOZZI, Richard; “Reflections of Relationship Marketing in Consumer Markets”, Journal of Academy of Marketing Science, Vol.23, Issue 4, 1995.

BİÇKES, D. Mehmet, Metin Kaplan; “Yeni Tüketici Eğilimleri Ve Perakendecilik Sektöründeki Gelişmeler”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 2002-06, Kasım- Aralık 2002.

FERTERWAND, Troy vd.; “Influence of Catalog vs. Store Shopping and Prior Satisfaction on Perceived Risk”, Journal of Academy of Marketing Science, Winter, 1986.

HART W., Christopher, Michael D., Johnson; “Growing the Trust Relationship”, Marketing Management, Vol. 8, Issue 1, 1999.

İSLAMOĞLU, A. Hamdi; “Aile İçinde Kullanılan Dayanıklı Tüketim Mallarının Satın Alma Karar Sürecinde Aile Üyelerinin Rolleri Malların Niteliğine Göre Değişiyor mu?”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 60, Kasım/Aralık 1996.

İSLAMOĞLU, A. Hamdi; Tüketici Davranışları, Beta Yayınları, İstanbul 2003.

KANG, Yong-Soon, Nancy Ridgway; “The Importance of Consumer Market Interactions as a Form of Social Support for Elderly Consumers”, Journal of Public Policy and Marketing, Vol. 15, Issue 1, 1996.

KILIÇ, Sabiha, Aykut Göksel; “Tüketici Davranışları: İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi Cilt: 6, Sayı: 2, Kış 2004.

KONGAR, Emre: Taner Berksoy; İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:19, 1990.

KURTULUŞ, Sema; Tülay Yeniçeri, Eyyüp Yaraş; “Perakendeci Markalı Ürün Satın Alan Bayan Tüketicilere İlişkin Alt Pazar Bölümlerinin Oluşturulması Üzerine Bir Plot Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı1, Nisan, 2001.

MARANGOZ, Mehmet; “Pazar Bölümleme ve Tüketiciler Pazarının Demografik Değişkenlerden Yaş Değişkenine Göre Bölümlenmesi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 2000-02, Mart-Nisan, 2000.

MİNİBAŞ, Jale; “Tüketici Davranışlarında Engellenme Kavramı”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 55, Ocak- Şubat 1996.

MUCUK, İsmet; Pazarlama İlkeleri, Türkmen Basım, İstanbul 1999.

NAZİK, Hamil; Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Mart, Ankara, 1999.

ODABAŞI, Yavuz; Tüketici Davranışı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 1986.

ÖZKAN, Burhan; “Tüketicilerin Perakendeci Seçimi Ve Satın Alma Davranışları”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 2000- 04, Temmuz- Ağustos 2000.

USLU, A. Topkara; “Ekonomik Kriz Dönemlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi Ve Tüketici Davranışları”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 1999. USLU, Şemsettin;

“Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etmelerindeki Nedenler”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 2, Mart- Nisan 2005.

WİLKİE, L., William; Consumer Behavior, John Wiley and Sons, 2. Baskı, New York, 1990

YILDIRIM, Veysel; Genel İşletmecilik, Değişim Yayınları, Adapazarı 2000.

ZİKMUND, G., William, Michael D’Amico; Effective Marketing, West Publishing Co., 2. Baskı, St. Paul, 1995.