Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir, konut, sağlık ve sosyal güvenlik açısından türkiye’de nispi yoksulluk ve hayat standartları

Yazar kurumları :
Kocaeli University1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de nispi yoksulluk ve hayat standardı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003 ile 2006 yılları arasında yaptığı Hanehalkı Bütçe ve Tüketim Harcamaları anketlerinin mikro verileridir. Makalede önce toplam yıllık gelir durumuna göre nispi yoksul olanlar sosyo ekonomik ve demografik statülerine göre tespit edilip çapraz tablolar halinde sunulmuş, sonra da konut dosyaları ile birleştirilerek nispi yoksulluk kategorisine giren haneler oturdukları konutların mülkiyet durumu, oturulan konutun tipi, konut kolaylıkları, ile birlikte sağlık sigortası ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumları gibi nispi yoksulluğu farklı açılardan anlamamıza yardımcı olan faktörlere göre incelenmiştir. Hesaplamalarımızın sonuçlarına göre 2003 ve 2006 yılları arasında 51.423 hane ile yapılan anketlerde Türkiye genelinde gelir dağılımının en alt katmanında yer alan %14,5'lik (toplam 7.476 hanehalkı reisi) kesim toplam ortalama yıllık gelirin medyan değerinin ½'sinin altında gelir elde etmekte ve nispi yoksul kategorisine girmektedir. 2003 ve 2006 yılları arasında nispi yoksulluk sınırının üzerinde yer alan %85,5'in (toplam 43.944 hanehalkı reisi) kişi başı ortalama yıllık geliri 10.260 TL, nispi yoksulluk kategorisine giren ve gelir dağılımının en alt %14,5 yer alanların kişi başı ortalama yıllık geliri 1.828 TL'dir. Türkiye genelinde nispi yoksulluk sınırının altında yer alan toplam 7.476 (%14,5) hanehalkı reisinin %17'si kırsal bölgelerde, %12,7'si de kentlerde yaşamaktadır. Nispi yoksulların büyük çoğunluğu (%40,7) ilkokuldan daha az bir eğitim düzeyine sahiptir. Nispi yoksulluk daha çok tarım ve hayvancılık ile nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar arasında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca kadın hanehalkı reisleri arasında %34,2 olan yoksulluk oranı erkeklerde %12,4 ve 60 yaş üzerinde olanlar arasında da %21,5'tir. Nispi yoksul durumunda olan bu en alt tabakadaki %14,5'lik hanehalkı reislerinin %80'ni çalışmakta, %74'ü ev sahibi ve %20'si de kiracıdır. Bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarına göre ise %86'sı sosyal güvenlik kapsamında değildir ve sağlık sigortası olmayanların oranı da %39'du

Özet İngilizce :

This study assesses the relative poverty and the quality of life in Turkey. The database used for the study is based on the raw data obtained from the Turkish Statistical Institute Household Budget and Consumption Expenditure questionnaires between 2003 and 2006. In the article, those that are relatively poor according to the total annual income are illustrated in crosstabs in accordance with their socio-economic and demographic status, and then the ownership status of the houses of those in the relatively poor category is assessed, after combining the housing files with the socio-economic and demographic status, as well as other factors such as dwelling types, housing facilities, health insurance, and the social security institution they are connected to, which help to explain the relative poverty from different points of view. According to our calculations based on questionnaires completed by 51.423 households, the 14.5% that forms the lowest level of the income distribution throughout Turkey also falls within the relative poverty category. The average annual income for the 14.5% that falls under the relative poverty line during the same years is 1.828 TL. Out of the total 7.475 (14.5%) households that fall under the relative poverty throughout Turkey, 17% of the household heads live in rural areas, while 12.7% live in cities. The majority of those in the relative poverty category (40.7%) have an education level that is below primary school. The livelihood of those in the relative poverty category consists of mainly agriculture and husbandry and works not requiring qualifications. While the poverty rate for female household heads is 34.2%, this ratio is 12.4% for male household heads, and 21.5% for those over 60. Among the 15% that falls under the relatively poor category, 74% are homeowners, while 20% are tenants. In terms of the social security institutions, it is seen that 86% have no social security, while 39% have no health insurance. As opposed to unemployment, the nature of the jobs carried out stands out among the reasons behind poverty.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :