Sürdürülebilir Üretim ve İşletme Uygulamaları

Öz Üretim kavramı literatürde “insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar” olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda üretim faaliyetlerinin artması, doğal kaynakların duyarsızca tüketilmesiyle birleşerek çevre kirliliğinin artmasına yol açmaktadır. Bu durum doğal olarak dünyanın geleceğine yönelik kaygıları artırmakta, buna karşılık belirli düzeyde farkındalık oluşmaktadır. “Sürdürülebilir üretim” kavramı bu farkındalığın bir sonucudur. Sürdürülebilir üretim işletmelerin gelecekteki üretimlerini tehlikeye atmamak amacıyla, bugünkü üretim faaliyetlerini çevreye daha az zarar vererek gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik işletmelerin hem kendileri için, hem de toplum için önemli bir sorumluluk haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, önemi giderek daha fazla artan sürdürülebilir üretim konusundaki örnek uygulamaları tanıtmaya çalışmaktır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmada, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) verilerine göre Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alan ilk dört otomotiv firmasının raporları sürdürülebilir üretim kapsamında ele alınmıştır. Çalışma ile sürdürülebilir üretim konusunda işletmelere yol gösterilmesi ve ileride yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynakça

Akkoyun, A. Y. (2016). Sürdürürlebilir Üretimi Engelleyen Faktörlerin Bulanık KFY Yöntemi ile Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Alliance (2014). The Renault-Nissan Alliance & Sustainable Manufacturing. Erişim Tarihi: 12.7.2017, https://www.youtube.com/watch?v=YGxOfvBBih8

Amos, J. (2014). Antarktika'daki Buzulların Erime Hızı İki Katına Çıktı. Erişim Tarihi: 20.7.2017, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/05/140519_antarktika

Aracıoğlu, B. (2010). Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Kapsamında Sürdürülebilir Üretim. Ege Akademik Bakış, (10(1)), 141-156.

Büyüközkan, G. & Vardaloğlu, Z. (2008). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi. Lojistik Dergisi, (8), 66-73.

Dumansızoğlu, N. (2015). İşte Tofaş'ın Kısa Tarihi!. Erişim Tarihi: 17.7.2017, https://www.capital.com.tr/fotogaleri/tum-foto-galeriler/iste-tofasin-kisa-tarihi#1

Erdoğan, E. (2016). Tofaş, Güneş Enerjisinin Üretimde Doğrudan Kullanımı ile Avrupa Birliği Çevre Ödülünü Kazandı. Erişim Tarihi: 13.7.2017, https://www.otopark.com/2016/06/tofas-gunes-enerjisinin-uretimde-dogrudan-kullanimi-ile-avrupa-birligi-cevre-odulunu-kazandi/

Ford (2016). Ford Otosan Sürdürülebilirlik Raporu 2015. Erişim Tarihi: 12.7.2017, https://www.fordotosan.com.tr/documents/icerik/surdurulebilirlik/FORD_OTOSAN_S_RAPORU_2015.pdf

Hyundai Assan (2017). Hyundai Assan. Erişim Tarihi: 11.7.2017, http://www.hyundai.com/tr/tr/Aboutus/LocalCompany/index.html

İstanbul Sanayi Odası (2016). TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU – 2015. Erişim Tarihi: 11.7.2017, www.iso.org.tr/sites/1/content/500-buyuk-liste-2015.html

Kibar Holding (2016). Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu 2015. Erişim Tarihi: 10.7.2017, https://www.kibar.com/assets/magazine/Surdurulebilirlik2015/katalog.html

Krajnc, D., & Glavič, P. (2003). Indicators of sustainable production. Clean technologies and environmental policy, (5(3-4)), 279-288.

Morales, Y. (2017). Dead Whale' In Cavite Aims To Spread Awareness On Plastic Pollution. Erişim Tarihi: 22.7.2017, http://cnnphilippines.com/news/2017/05/12/dead-whale-cavite.html

Lowell (2017). What Is Sustainable Production?. Erişim Tarihi: 18.7.2017, http://www.sustainableproduction.org/about.what.php

Oyak (2016). OYAK 2015 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü. Erişim Tarihi: 5.7.2017, http://content.oyak.com.tr/oyakdosyalar/media/editor/files/surdurulebilirlik_2015.pdf

Önce, A. G. & Marangoz, M. (2012). Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü. International Conference on Eurasian Economies, 389-397.

Özçelik Sözer, B. (2017). Kumaşı İyi Olan Her Işi Başarır. Erişim Tarihi: 9.7.2017, http://www.hurriyet.com.tr/kumasi-iyi-olan-her-isi-basarir-40529702

Özesen, E. (2009). Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Ambalaj Sanayinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Özpeynirci, E. (2012). Otomotivde Ilke Imza Atıyor Dünyaya 100 Milyon Dolarlık ‘Mühendislik’ İhraç Ediyor. Erişim Tarihi: 17.7.2017, http://www.hurriyet.com.tr/otomotivde-ilke-imza-atiyor-dunyaya-100-milyon-dolarlik-muhendislik-ihrac-ediyor-20892706

Özsoy, T. (2011). Tüketimin Sürdürülebilirliği : Ürün Ömrüne Yönelik Tüketici Tutum ve Davranişlari Üzerine Bir Araştirma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Shibin, K. T., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childe, S. J., Dubey, R., & Singh, T. (2016). Energy sustainability in operations: an optimization study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (86(9-12)), 2873-2884.

Üstünışık, N. Z. (2014). Türkiye İmalat Sanayinde Yeşil İmalatın Uygulanabilirliği: Makine İmalat Sanayi Örneği. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kalkınma Bakanlığı İktisadi ve Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.

Tofaş (2016). TOFAŞ Sürdürülebilirlik Raporu 2015. Erişim Tarihi: 14.7.2017, http://www.tofas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/Raporlama/Tofas_KSS_2015TURKCE.pdf

Tseng, M. L., Tan, R. R., & Siriban-Manalang, A. B. (2013). Sustainable consumption and production for Asia: sustainability through green design and practice. Journal of Cleaner Production, (40), 1-5.

Turhan, E. (2015). Yeşil Lojistik ve Bir Örnek Uygulama. Yayınlanmamış Yüsek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Walsh, N.& Formanek, I.& Loo, J.&Phillips, M. (2016). How our throwaway culture is turning paradise into a graveyard. Erişim Tarihi: 01.08.2018, http://edition.cnn.com/interactive/2016/12/world/midway-plastic-island/

Yardımcı Mısır, T. (2014). Karadeniz'de Balık Türleri Yok Oluyor. Erişim Tarihi: 21.7.2017, http://aa.com.tr/tr/ekonomi/karadenizde-balik-turleri-yok-oluyor/188173?amp=1

Yavuz, A. (2010). Sürdürülebilir Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7(10)), 63-68.

Google Inc. (2014). Efficiency. Erişim Tarihi: 26.11.2014. http://www.google.com/green/efficiency/.

Moldavska, A. & Welo, T. (2017). The concept of sustainable manufacturing and its definitions: A content-analysis based literature review. Journal of Cleaner Production, 2017(166), 744-755.

Özel, F. (2012). Sürdürülebilir üretim / sustainable production. Erişim Tarihi: 26.9.2018, https://firatozel.wordpress.com/2012/12/11/surdurulebilir-uretimsustainable-production/

OECD (2012). Sustainable manufacturing good practices. Erişim Tarihi: 26.9.2018, https://www.oecd.org/innovation/green/toolkit/sustainablemanufacturinggoodpr actices.htm