Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişki tarzları ve mizah tarzları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişki tarzları ve mizah tarzlarını cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve ebeveyn tutumları açısından incelemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve tesadüfi küme örnekleme seçimi ile 350 kişi üzerinde (170 kız, %49; 180 erkek, %51) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Formu, Kişiler arası İlişki Tarzları Ölçeği (Lorr, 1986) ve Mizah Tarzları Ölçeği (Martin ve diğerleri, 2003) kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS programı kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi, kişiler arası ilişki tarzları ve mizah tarzları arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için kişiler arası ilişki tarzlarının alt boyutları olan “duyarlılık” ve “dışadönüklük” üzerinde cinsiyetler ve sınıf düzeyleri arasında; mizah tarzlarının alt boyutları olan “kendini geliştirici mizah” ve “katılımcı mizah” üzerinde cinsiyetler ve ebeveyn tutumları arasında farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, önceki bulgular ışığında mizah tarzları ve kişiler arası ilişki tarzları kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationships between university students' interpersonal relationship styles and humour styles. Gender, grade, socio-economic status and parenting styles differences were also searched in this context. For this purpose 350 (170 females; 180 males) students were randomly recruited from Mugla University Faculty of Education's various departments. Main instruments are Information Form, Humour Styles Questionnaire (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, & Weir, 2003) and Interpersonal Style Inventory (Lorr, 1986). SPSS for WINDOWS was used for data analyses. The group differences were tested by independent samples t-test and F statistics. Pearson correlational statistics was also employed to search for relationships between interpersonal relationship styles and humour styles. The findings showed that there is a difference between the gender and grades according to the scores that they got from the subdimensions of interpersonal relationship styles “sensitivity” and “extraversion”; the gender and parenting styles according to the scores of the university students that they got from the subdimensions of humour styles “self-enhancing” and “affiliative”. The results are discussed in the light of previous findings and in the context interpersonal relationship styles and of humour styles, conducting future research for applications as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :