Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Çalışmadaki veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Türkçe Öğretmenliği Özel Alan Yeterlik Algısı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Beşli likert tipindeki ölçeğin güvenirlik katsayısı .97 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evreni, Türkçe Eğitimi bölümlerinde öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri, örneklemi ise 7 ayrı üniversiteden 289 Türkçe öğretmeni adayıdır.
Araştırmanın sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının yeterlik algısı ortalamaları alanlara göre 5 puan üzerinden şöyledir: (a) Türkçe öğretim sürecini planlama ve düzenleme (4.05), (b) Dil becerilerini geliştirme (4.26), (c) Dil gelişimini izleme ve değerlendirme (4.12) (d) Okul, aile ve toplumla işbirliği yapma (4.0), (e) Türkçe alanında mesleki gelişimini sağlama (4.09). Araştırmada yeterlik alanları arasında orta ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca özel alan yeterlik algılarında cinsiyet, öğrenim görülen lise türü, bölümü tercih sırası ve akademik başarıya göre anlamlı bir farklılık olmadığı; ikinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin yeterlik algılarının birinci öğretimdeki öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the competencies of special field of prospective Turkish teachers and evaluate these competencies in terms of various variables. In the study data was collected by “Perception Scale for Turkish Teachers on Special Field Competencies” developed by the researchers. The scale is a five-item Likert-type scale consisting of 165 items. Reliability coefficient of the scale was found to be .97. The population of the study consisted of 4th grade students enrolled in Turkish Teaching departments. The sampling of the study consisted of a total of 289 prospective Turkish teachers enrolled in 7 different universities.
The results of the study indicated that, over 5 points, average competency perception of prospective Turkish teachers were as follows: a) Planning and organization of Turkish teaching process (4.05), b) Developing language skills (4.26), c) Monitoring and evaluation of language development (4.12), d) Cooperation with the school, family and society (4.0), e) Providing professional development in the field of Turkish (4.09). There was a moderate and high degree of relationship between content knowledge competencies. It was found that among special content knowledge competency areas, there was no significant relationship according to gender, type of high school graduated from, order of the current department in university entrance and academic achievement; however, competency perceptions of the students enrolled in evening course program were higher than those of normal program students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :