Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının türkçe dersine yönelik tutuma etkisi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Amaca uygun olarak araştırmada ön-test, son-test ve kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır.Araştırmaya, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, İzmir, Buca'da bir ilköğretim okulundan 6/A ve 6/B sınıflarında toplam 82 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen Türkçe dersi tutum ölçeği ve yaratıcı yazma etkinliği yaprakları kullanılmıştır. Türkçe Dersi Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,86'dır.Kontrol grubunda 8 hafta boyunca haftada iki saat Türkçe ders programındaki yazma çalışmaları devam etmiştir. Deney grubuna 8 hafta, haftada iki saat yaratıcı yazma teknikleriyle yazma çalışmaları yapılmıştır. Araştırma verileri Türkçe dersi tutum ölçeğinin ön-test ve son-test olarak uygulanması ile elde edilmiştir. Veriler, SPSS 15 istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir.Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda yaratıcı yazma yaklaşımına dayalı yapılan çalışmalar öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This Research has been done to show the effectiveness of creative writing techniques on the students attitudes in Turkish Course. In this research, it was studied if the creative writing activities have effects of devoloping the students' attitudes in Turkish Course. About writing or not.The Research has been done according to controlled pre-test post-test which are testing models. The students who are attending the second term of 2009-2010 teaching year of the elemantery school in Buca have participated in the research and it has been performed in experiment group of 40 students and in control group(6/B) of 42 students, totally 82 students Experiment and control groups were determined from a random way. Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.86 Turkish Attitude Scale is. Turkish course two hours per week for 8 weeks in the control group, the work program has continued to write. In the experimental group were divided into two creative writing lessons and techniques provided information about. Experiment group, 8 weeks, were conducted in two hours a week writing creative writing techniques. In Research Turkish Course attitude scale and creative writing technique handouts which have been developed as data gathering tool have been used. Research data have been collected by the Turkish Course Attitude Scale pre-test and post-test."SPSS 17 For Windows"package program was used in the analysis of the research.The following results have been reached according to the findings held as a result of the statistical analysis of data gathered in research:The workings related to creative writing affected positively the attitudes of the studentstowards writing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :