Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 34 - 43 2020-03-30
THE EFFECT OF DIFFERENCES OF TRFS-9 AND TMS-39 FAIR ASSESSMENT METHODS ON NET WORK CAPITAL: IMPLEMENTATION ON COMPANIES SUBJECT TO SUSTAINABILITY INDEX
TRFS-9 VE TMS-39 GERÇEĞE UYGUN DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN FARKLILIKLARININ NET ÇALIŞMA SERMAYESİNE ETKİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE TABİ FİRMALARDA UYGULAMA
Tuba Derya BASKAN
18 261

Purpose- Turkey Financial Reporting Standard-9 Financial Instruments Standard of (IFRS-9) 01.01.2018 Date of the ring was mandatory for the reporting of public companies. Turkey Accounting Standard-39 Recognition and Measurement Standard (TAS-39) brought a number of new regulations have emerged. Changes in the valuation of financial instruments are considered. Stata 14.1 Panel analysis was used to analyze the fair value of financial instruments and their effect on net working capital in firms subject to sustainability index. Methodology- This study was conducted in companies subject to the Sustainability Index between 2005-2018 using panel analysis in the Stata 14.1 program. Findings- According to the results reached, it has been determined that the increase in fair valuation in financial instruments has affected the net working capital. It was also determined that it caused an increase in the financial debt variable that we put as a dummy variable. Conclusion- The fair value method is important in evaluating financial instruments so that companies can effectively manage their asset and resource structures. As long as the companies can pay their short term debts and manage their short term assets correctly, it is thought that they can play a role in the market and compete with other companies. At the same time, the meaningful relationship between firms ability to pay their debts and their fair value is an expected result
Amaç- Türkiye Finansal Raporlama Standardı-9 Finansal Araçlar Standının (TFRS-9) 01.01.2018 tarihinde halka açık şirketlerin raporlanmasında zorunlu olması ile Türkiye Muhasebe Standardı-39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardına (TMS-39) getirdiği bir takım yeni düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Finansal araçların değerlemesinde görülen bir takım değişiklikler göz önüne alınarak sürdürülebilirlik endeksine tabi firmalarda finansal araçların gerçeğe uygun değerlemesi ile net çalışma sermayesine etkisine bakılması amaçlanmaktadır. Yöntem- Bu çalışma Stata 14.1 programında panel analiz kullanılarak, 2005-2018 yılları arasında Sürdürülebilirlik Endeksine tabi firmalarda yapılmıştır. Bulgular- Çalışmanın amacı kapsamında yapılan analizler sonucunda genel olarak finansal araçlardaki gerçeğe uygun değerlemedeki artışın net çalışma sermayesini etkilediği, aynı zamanda kukla değişken olarak koyduğumuz finansal borç değişkeninde de artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Sonuç- Firmalar etkin bir şekilde varlık ve kaynak yapılarını yönetebilmeleri için finansal araçların değerlendirilmesinde gerçeğe uygun değer yöntemi önem arzetmektedir. Firmalar kısa vadeli borçlarını ödeyebildikleri ve kısa vadeli varlıklarını doğru yönetebildikleri sürece piyasada etkin bir rol oynayarak, diğer firmalar ile rekabet edebilecek düzeye gelebileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda firmaların borçlarını ödeyebilme gücü finansal araçların gerçeğe uygun değer ile değerlendirilmesi arasında tespit edilen pozitif anlamlı ilişki de literatür araştırmaları kapsamında beklenen bir sonuçtur.

Anahtar Kelimeler

Arı M. ve R.Yılmaz,. (2015). “Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak, 65, 147-160.
Birincil Dil tr
Konular İşletme, İşletme Finans
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2020
Bölüm Articles
Yazarlar Orcid : 0000-0001-8809-7043Yazar: Tuba Derya BASKAN (Sorumlu Yazar)Kurum: Dr., Kırıkkale University,Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Tuba Derya BASKAN