Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel, işitsel ve kinestetik özelliğe sahip 8. sınıf öğrencilerinin sosya-kültürel yapıya göre başarılarının, tutumlarının ve kaygılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin görsel, işitsel ve kinestetik durumlarının belirlenerek, öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların sosyo-kültürel yapıları ile başarıları, tutumları ve kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere tarama yönteminden faydalanılarak teorik bir yol izlenmiştir. Araştırma 2006–2007 eğitim-öğretim yılının mart ve nisan aylarında, İzmir ilinin Bergama, Çiğli, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Seferihisar, Tire ve Urla ilçelerinden seçilen farklı soysa-kültürel düzeyde 13 ilköğretim kurumunun 8.sınıfında öğrenim gören 394 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yaklaşımları benimsenmiştir. Araştırma verileri ise matematik başarı testi, matematiğe karşı tutum ölçeği, matematik kaygı ölçeği ve temsil sistemleri tespit testi ile toplanmıştır. Ayrıca yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak öğrencilerin temsil sistemlerine ait veriler toplanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel verilerin analizinde kareler ortalaması, kareler toplamı, anavo ve scheffe testi, varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okulların sosyo-kültürel yapıları ile matematik başarısı, okulların sosyo-kültürel yapıları ile matematik tutumları arasında ve sosyo-kültürel yapıları ile matematik kaygısı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate relation between socio-cultural background of the school they attend and the success, attitude and anxiety of the 8th grade students by means of determining their audio, visual and kinesthetic situations. A theoretical way of scanning method is used to realize the aim of this study. The study is made in 2006-2007 educational season in the months of March and April and in Bergama, Çiğli, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Seferihisar, Tire and Urla - İzmir. It is on 394 8th grade students from 13 different primary schools that have different socio-cultural levels. Qualitative and quantitative research approach is used in the research's. Data of this research is collected by Mathematics Success Test, Attitudes towards Mathematics Scale, Mathematics Anxiety Scale and Performance Systems Test. In addition, by using half-structured interviews, students' data about their performance systems is analyzed. In the analysis of quantitative data of research, average of squares, sum of squares, Anavo and Scheffe Test, Variance Analysis is used. As a result of research, schools' socio-cultural structure and mathematics success of students, schools' socio-cultural structure and students' attitudes towards mathematics and schools' socio-cultural structure and students' anxiety about mathematics have a meaning relationship and difference.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :