Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik laboratuarları ile bilişim ortamlarının durumu ve deney yapımında kullanılabilecek yeni bir yönteme ilişkin öğretmen görüşleri: izmir ili örneği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Fizik dersinde laboratuar kullanımı ve deney yapımına yönelik bir takım sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle bu etkinliklerin yardımcı materyallerle desteklenmesi gerekmektedir. Diğer yandan, bunun için mevcut durumun ve kullanılabilecek materyallere ilişkin bir takım özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, İzmir ilindeki mevcut fizik laboratuarlarının ve bilişim teknolojilerinin kullanımını sağlayacak ortamların durumlarının, öğretmenlerin bu ortamlardan faydalanıp faydalanamadıklarının, uygulanması muhtemel materyallerin öğretmenler tarafından kullanılmak istenip istenmeyeceğinin, bu materyallerin başlıca özelliklerinin ve sunulması düşünülen ortamların neler olması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde bulunan farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan fizik öğretmenleri arasından rastgele seçilmiş 127 fizik öğretmeninden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket kullanılmıştır. Anket verilerinden; fizik laboratuarının sayısının yeterli sayılabilecek düzeyde olduğu ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle öğretmenlerin deney uygulamalarına yeterince yer veremedikleri görülmüştür. Bilişim teknolojilerinin sağlandığı ortamların sayı ve nitelik bakımından yeterli görünmesine rağmen fizik dersleri için gereğince kullanılamadığı ve öğretmenlerin bu noktada materyal gereksinimine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Öğretmenler öğrenciyi etkin kılacak, her yönden nitelikli ve farklı ortamlarda sunulan yazılımları kullanabileceklerini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

It is confronted with some difficulties about using of physics laboratories and carrying out experiments in physics lessons. So, these activities need to be supported by some auxiliary materials. On the other hand, determining the existing conditions and some properties of these materials which can be used, is required. In this study, we aimed to investigate the existing conditions of physics laboratories and environments that provide the use of information technologies in İzmir, if teachers can derive benefit from these medias or can not, if teachers want to use the materials which can be probably put into practice or do not want, mainly properties about these materials and the ambience of these materials that should be performed. The sample of study consits of 127 randomly selected physics teachers who work in different secondary schools in İzmir. A survey sheet which is formed by researchers used as data collecting tool. Data indicated that, the number of the physics laboratories can be tought has an adequate rank, but because of some problems, the teachers can not give way to applications of experiments sufficiently. It is determined that, although the number of environments that provide the use of information technologies has adequate rank and facilities, these medias can not be used sufficiently for physics lessons and teachers need to material requirements. Teachers conveyed that, they can use the materials which are prepared as well-qualified, make students active in applications and are sended in different medias.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :