Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik laboratuarında bilgisayar simülasyonları kullanımının öğrenci başarısına etkisi: diyot deneyleri örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Araç yetersizliği, sınıf mevcudu ve deney yapım süresinin kısıtlılığı gibi problemler, laboratuar uygulamalarının öğretimdeki etkililiğini azaltmaktadır. Bunun yanında alanyazında, bilgisayar simülasyonları kullanımının derslerde ve laboratuarlarda öğrenci başarısını artırmada etkili olduğu belirtilmiştir. Bu noktalar dikkate alınarak çalışmada, elektronik laboratuarında bilgisayar simülasyonları kullanımının öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Elektronik Laboratuarı dersine kayıtlı 26 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin üç gruba ayrılmasıyla gerçekleştirilen uygulamada deneyler, birinci kontrol grubunda laboratuarda araç gereç kullanılarak, ikinci kontrol grubunda yalnızca bilgisayar simülasyonları ile deney grubunda ise her ikisinin de kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Diyot Devreleri Değerlendirme Soruları (DDDS)” kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiş ve grupların başarı puanları arasında anlamlı düzeyde bir farkın bulunduğu görülmüştür. Yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, grupların başarı puanları arasındaki farkın deney grubunun lehine olduğu ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Problems such as the shortage of equipment, crowdedness of classes and limited class time for experiments decrease the effectiveness of practical experiments on teaching. However, in the literature, it has been denoted that using of computer simulations in lectures and laboratories is effective on increasing the students’ achievement. Therefore, determining the effect of computer simulations on students’ achievement at electronics laboratory was aimed in this study. Participants of the study consist of 26 students of Dokuz Eylul University, Education Faculty of Buca, Physics Education Division, who enrolled to Electronic Laboratory Lesson. In the experimental study, in which students were divided three groups, experiments were performed, by using equipments in the group that named as control 1, by using simulations in the control 2 group and by using both of these techniques in the experimental group. “Diyot Devreleri Değerlendirme Soruları (DDDS)” was used as data collection tool. The data was analysed by using the Kruskal-Wallis test. It has been seen a statistically significant difference between the achievement points of the groups. According to the results of the Mann Witney U test, a significant difference was found between the experimental group and the control groups in favour of experimental group and there is not a meaningful difference between control 1 and control 2 groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :