Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal öz-yeterlik ölçeğinin türkçeye uyarlanarak tek ve dört faktörlü yapısının psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Kirk, Shutte ve Hine (2008) tarafından geliştirilen Duygusal Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmalarının yapılarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçek özgün halinde tek boyutta 32 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçme aracıdır. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde eğitim alan 411 üniversite öğrencisi oluşturmuştur (%56,20’si kadın, n= 231; %43,80’si erkek n= 180). Çeviri işlemleri sonrasında dil geçerliği yapılan ölçeğin hedef ve özgün formları arasında önemli ilişkilerin varlığı belirlenmiştir. Yapı geçerliği çalışmasında Betimleyici ve Doğrulayıcı Faktör Analizleriyle ölçeğin özgün formunu koruduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçeğin kuramsal olarak ortaya konan Duyguları Algılama, Duyguları Düşünceyi Destekleyici Olarak Kullanma, Duyguları Anlama ve Duyguları Düzenleme şeklinde isimlenen dört boyutlu yapıya da sahip olduğu anlaşılmıştır. İç tutarlılık ve test tekrar test güvenirliği çalışmaları sonucunda ölçeğin kararlı bir ölçme aracı olduğuna ulaşılmıştır. Ayırt edici geçerlilik çalışmasında Duyguları Düzenleme, Duyguları Düşünceyi Destekleyici Olarak Kullanma ve Duygusal Öz-Yeterlikte araştırma katılımcılarının ortalamalarının onların cinsiyetlerine göre önemli farklılıklar göstermediği anlaşılmakla birlikte kadınların Duyguları Anlama ve Duyguları Algılama düzeylerinin erkeklere göre önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to examine the psychometric characteristics of the scale by the adaptation study of The Emotional Self-efficacy Scale which is developed by Kirk, Shutte, & Hine (2008). The scale consists of 32 items in Likert style in its original form. The sample of this study is made of 411 university students in the Buca Education Faculty of Dokuz Eylül University in the year 2008-2009 (women n= 231, 56.20% and men n= 180, 43.80%). After the translation study of the scale it is accepted that it has language validity. It means that there is statistically significant relationship between the target and the original form. It is understood that the scale has preserved its original form by the exploratory and confirmatory factor analysis in the study of construct validity. Also it is understood that the scale had perceiving emotions in self and others (Perceive), using emotions to assist thought (Assist), understanding emotions and emotional knowledge in the self and others (Understand), and regulating in the self and others (Regulate) which are the dimensions of the theory it (Mayer, Salovey, & Caruso, 2004). At the end of internal reliability and test re-test validity studies it is concluded that the scale had stability. In the discriminant validity study it is understood that there was no significant differences in the dimensions of Regulate, Assist, and Emotional Self-efficacy according to gender. But it is found that women’s' Understand and Perceive levels were higher than men’s' levels

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :