Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: IV. Coslenchus (Nemata:Tylenchidae)ve Safianema (Nemata:Anguinidae).

Bu çalışmada Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates (Lycopersicum esculentum Mill.) ekim alanlarında bulunan Coslenchus (Nemata:Tylenchidae) ve Safianema (Nemata:Anguinidae) cinslerine ait bitki paraziti türlerin faunistik ve taksonomik olmak üzere iki bölümde incelenmesi yapılmıştır. 1991 Yılında ergin Tylenchida türlerinin çoğunlukla bulunduğu yaz aylarında toprak ve kök örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinden elde edilen nematodların daimi preparatları hazırlanarak, Coslenchus ve Safianema cinslerine ait türlerin ölçüm ve teşhisleri yapılmıştır. Her türün tanımı, sinonimleri, çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı ve habitatları verilmiştir. Çalışmada Coslenchus ve Safianema cinslerine ait C.turkeyensis Siddiqi, 1981 ve S.lutonense Siddiqi, 1980 olmak üzere 2 tür saptanmış olup S.lutonense Siddiqi, 1980'nin Türkiye için ilk kayıt olduğu belirlenmiştir.

Nematoda species of in the tomato fields in rotation with carrot in Beypazarı (Ankara) district: IV. Coslenchus (Nemata:Tylenchidae) and Safianema (Nemata:Anguinidae).

In this study, plant parasitic species of Coslenchus (Nemata:Tylenchidae)and Safianema (Nemata:Anguinidae) in the tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) fields in rotation with carrot in Beypazarı (Ankara) district are examined in considering their two main aspects, namely faunistic and taxonomic. In 1991, during the summer months, when adult Tylenchida species are more abundant, soil and tomato samples were taken, from these samples, nematodes were extracted, prepared and the ones belonging to Coslenchus and Safianema were measured and identified. Identification, synonyms, distribution and habitats of each species are given, as a result of both laboratory studies and literature records. In this study, 2 species belong to Coslenchus and Safianema genus as C.turkeyensis Siddiqi, 1981 and S.lutonense Siddiqi, 1980 were determined. From these S.lutonense Siddiqi, 1980 were the first record for Nematoda fauna of Türkiye.