Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği

Öz Ülkelerinden kaçarak gelen Suriyelilerin Kilis ili sınırı içerisineyerleşmeleri, sosyal, ekonomik, ticari hayata katılmaları, Kilis’te yaşayan yerli halk, esnaf, işadamı, memur, işçi, öğrenci, eğitimci, hane halkı vs. için birtakım sosyal, ekonomik, ticari sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlar Kilis’te yaşayan halkı önemli bir oranda etkilemektedir. Suriyeli sığınmacıların Kilis ili içerisinde ikamet etmeleri sonucunda oluşan iktisadi, ticari ve sosyal yaşamına etkilerini araştırmak, yerli halkın bu boyutlar üzerindekidüşünce ve algılarını saptamak oldukça önemlidir. Bu çalışma, savaş ve benzeri olumsuz toplumsal olaylar sonucu zorunlu olarak farklı ülkelerden göç etmek zorunda olan sığınmacıların, komşu ülkelerde yerleştikleri yerler üzerindeki etkisini bir saha çalışmasıyla ölçmeyi, oluşan ve oluşabilecek sorunları saptamayı hedeflemektedir. Bunun için Kilis ili içerisinde ikamet eden, 18 yaşından büyük, esnaf, işadamı, işçi, memur, eğitimci, sağlıkçı, emekli, ev hanımı, öğrenci meslek gruplarındaki toplam 1036 kişiye, 35 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, sosyo-demografik bilgiler ve meslek gruplarına göre değerlendirilerek, anlamlı farklılıklar olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

AFAD, (2013), Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Saha Çalışması, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-

in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf, E.T. 11.11.2014

AFAD, (2014) Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri, Kardeş Topraklarındaki Misafirlik, 2014, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/

TR/79-20140529153928-suriye’den-turkiye’ye-nufus-hareketleri,-

kardes-topraklarindaki-misafirlik,-2014.pdfE.T. 11.11.2014

AFAD, (2014) Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporu, https://www.afad.

gov.tr/Dokuman/TR/80-20140529154110-turkiye’deki-suriyeli-kadinlar,-2014.pdf E.T. 11.11.2014

AFAD, (2014). Suriye’den Ülkemize Yönelik Kitlesel Hareketleri, AFAD

veri birikimi, 25 Kasım 2014 tarihli Şanlıurfa Sunumu.

Armaoğlu, Fahir (2009), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul.

Bacık, G. (2011), “Arap Baharı’ndan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Geleceğine Bakmak” Müsiad Çerçeve Dergisi, 57, 16-22.<http://www.musiad.org.tr/detayArYay .aspx?id=352>, 13.08.2012.

BBC (2011), ”TunisiasuicideprotesterMohammedBouazizidies”, January 5.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (1971), 146/ 5/ 1178.

Borger, Julian (2010). “Tunisian president vows to punish rioters after worst unrest in a decade”. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/

world/2010/dec/29/tunisian-president-vows-punish-rioters. Erişim

tarihi: 29 December 2010.

Buçukcu, Öner (2012), Suriye Krizinde Bölgesel ve Küresel Aktörler (Editör: Birol Akgün), Stratejik Düşünce Enstitüsü

Buzkıran, Davut (2013), Arap Baharının Türkiye’ye olan Ekonomik ve

Sosyal Etkileri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, 2013

ISSN: 1309-8012

Dinçer, Osman Bahadır, Federici, Vittoria, Ferris, Elizabeth, ve ark.

(2013). “Suriyeli Mülteciler ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik”,

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu &Brookings Enstitüsü.

Günver, Kadriye (2003), Kilis’te Yaşayan Gayrimüslimler (1850-1925),

Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep.

http://www.aktifhaber.com/turkiyede-illere-gore-suriyeli-multeci-sayisi-1004613h.htmErişim Tarihi: 11.11.2014.

http://www.dw.de/m%C3%BClteci-say%C4%B1s%C4%B1nda-yine-rekor/a-16893757; Erişim Tarihi: 11.11.2014.

http://www.haberx.com/turkiyedeki_multeci _sayisi_201_bin(17,n,11371292,799).

aspx, Erişim Tarihi: 28.07.2013.

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/07/130725_suriyeli_multeciler_guardian.shtml, Erişim tarihi: 28.07.2013.

http://suriye.ihh.org.tr/turkiye/koloni/koloni.html, 02.08.2013.

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/02/tunisia_s _protest_wave_ where_it_comes _from_and_what_it_means_for_ben_ali.”-

Tunisia’s Protest Wave:WhereItComesFromandWhatItMeansfor Ben

Ali|TheMiddle East Channel”, Erişim: 14.01.2011.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=

&CategoryID=42&Rdkref=6, 14.09.2012.

http://www.ydh.com.tr/HD10253_1--yilinda-turkiyedeki-suriyeli-multeci-gercegi.html, 20.09.2012).

http://tr.wikipedia.org/wiki/ Arap_Bahar%C4%B1, 10.09.2012.

http://www.nytimes.com/2011/02/19/world/africa/19libya.html

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/721DCE75-D8D3-8566-45208A-758CFC0414/Suriye-son.pdf E.T. 11.11.2014

Kuyumcu, Oguz (2011), Suriye Ülke Raporu, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara.

Paksoy, H. Mustafa vd. (2012), “Arap Baharı’nın Sosyo-Ekonomik Etkileri:

Türkiye-Suriye Karşılaştırması”, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye

Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Jailan, Zayan (2011), “AFP–Egypt braces for nationwide protests”. AFP.

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hP30nA0bbEaHZKjlpUKhdHxoN8Cg?

docId=CNG.95111380dfbe35f8a08d-

c5e915e8.71. Erişim tarihi: 25.01.2011.

Orhan, O. (2011), “Arap Baharı ve Türkiye” Müsiad Çerçeve Dergisi, 57, 22-28.<http://www.musiad.org.tr/detayArYay.aspx?id=352>, 13.08.2012.

Öztoprak, P. (2012) , “Ortadoğu’nun Demokratikleşme Süreci ve Türkiye”, Akademik Analiz, Yıl 1, sayı 4. 9-14. <http://akademikperspektif.

com/2012/02/28/ akademik-analiz-dergisi-mart-2012-sayisiarap-

bahari-orta-dogu-ve-turkiye/>, 13.08.2012.

Öztürkler, Harun ve KESKİNGÖZ, Hayrettin (2012), Ortadoğu Ekonomilerinin Genel Özellikleri, Arap Baharı, Sorunlar ve Fırsatlar, II.

Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu.

Paksoy, H. Mustafa (2013). “İç Savaştan Kaçarak Kilis’te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma Raporu”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yayın No:1

Ryan, Yasmine, “Tunisia’s bitter cyberwar”. Al Jazeera English. http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/01/20111614145839362.html, Erişim tarihi: 14.01.2011.

Soysal, İsmail (1989), Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), TTK Yayınları, Ankara.

Spencer, Richard. “Tunisia riots: Reform or be overthrown, US tells

Arab states amid fresh riots”. Telegraph. http://www.telegraph.

co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/ tunisia/8258077/ Tunisia-riots-US-warns-Middle-East-to-reform-or-be-overthrown.

html, Erişim tarihi: 14.01.2011.

TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=12, Erişim: 16.09.2012).

TÜİK (2013). Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı, http://www.tuik.gov.tr

Ulusoy, K.(2012), “Milli İslam Üniversitesi Batı Asya Çalışmaları Merkezi

Arap Baharı: Bölge ve Hindistan”, Ortadoğu Analiz, Nisan 2012

- Cilt: 4 - Sayı: 40

<www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/.../2012411_konferans.pdf>14.08.2012.

Umar, Ömer Osman (2003), Türkiye-Suriye İlişkileri (1918-1940), Orta-Doğu Araştırmaları Yayınları, Elazığ.

Wyre, Davies (15.12.2010). “BBC News - Tunisia: President Zine al-Abidine Ben Ali forced out”. bbc.co.uk. http://www.bbc.co.uk/news/

world-africa-12195025, Erişim: 14.01.2011.

www.indexmundi.com,16.08.2012.

www.worldbank.org, 11.11.2014.

Yerasimos, Stefanos (2009), Milliyetler ve Sınırlar (Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu), (Çeviren; Şirin Tekeli), İletişim Yayınları, İstanbul.