Cilt: 14 - Sayı : 14
Amerikan Sinemasının İdeolojik Yapısı Bağlamında Arap Temsili
Nihan IŞIKMAN

12 5

Öz Filmler toplumsal yaşamın söylemlerini şifreleyerek sinemasal anlatılar biçiminde aktarırlar. Böylece sinemanın kendisi de toplumsal gerçekliği inşa eden, toplumsal belleğin oluşmasında etkin olan kültürel temsiller sisteminin bütünlüğü içinde yerini alır. Bu bağlamda Amerikan sineması bu tür politik mücadelelerin yürütülmesi açısından önemli bir kültürel temsil arenası halini almıştır. Bu genel yaklaşımla yapılacak çalışmada öncelikle Amerikan sinemasının ideolojik bir sinema olma özelliği üzerinde durulacak, Amerikan politikasıyla paralel olarak temsilin nasıl işlediği ele alınacaktır. Arap temsili özelinde incelemeye gidilerek genel olarak tüm olumsuz temsillerin mantığı kavranmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda Amerikan sinemasında Arapların neden olumsuz temsil edildikleri, Amerikan politikalarıyla da paralel olarak, fi lmler üzerinden incelenecektir. Amerikan sinemasında 1920’lerden itibaren yer alan Arap temsilleri, türlerle de bağlantılı olarak, örnek fi lmler üzerinden sıralanacak, Arap stereotipinin özellikleri üzerinde durulacaktır
Anahtar Kelimeler: Amerikan sineması, temsil, Arap
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Thomson, D.(2005). “Hollywood Zooms In On a Post 9/11 World”, Washington Post, December 10.

Whitaker, B. (2000). “The ‘Towel Heads’ Take on Hollywood”, Guardian Unlimited. August 11.

Nihan IŞIKMAN