Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 50 - 79 2019-05-24
İRAN DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ KULLANIMI VE KAMU DİPLOMASİSİ: ORTADOĞU ÖRNEĞİ
Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ,Doğacan BAŞARAN
23 261

Öz İran İslam Cumhuriyeti, 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi’nin ardından kendi kimliğini Şii-İslam olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda Tahran, dış politikada da Şii grupların çıkarlarının korunması ve imkân oluşursa o grupların bulundukları ülkelerde iktidara getirilmesi hedefi doğrultusunda adımlar atmaktadır. İran’ın bu politikası daha çok Şii milis grupların desteklenmesine dayansa da Tahran, ilgilendiği ülkelerdeki etkinliğini yalnızca sert güç unsurlarına başvurarak değil; yumuşak güç unsurlarını da etkin bir biçimde kullanarak arttırmaktadır. Bu makalenin argümanı da İran’ın yumuşak güç unsurlarına başvurarak çeşitli ülkelerde yaşayan Şiilerin sempatisini kazanmaya ve söz konusu ülkelerin kamuoylarında İran yanlısı bir refleks oluşturmaya çalıştığı ve buna yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunduğudur.

Anahtar Kelimeler

İran, Ortadoğu, Dış Politika, Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi
BOZKURT, Abdulgani, “Hizbullah’ın Lübnan’da Kuruluşu vePopülaritesinin Sebepleri”, Tarih Okulu Dergisi, 7(17), Mart 2014,s. 599-627.BÜYÜKKARA, Mehmet Ali, “Sosyal, Siyasi ve Dini Yönleriyle YemenHusi Hareketi”, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 16(30), s.115-152.ÇELİK, Kadir Ertaç, “İslam Devrimi Sonrası İran’da Kimlik ve DışPolitika: Konstrüktivist Bir Bakış”, Bölgesel Çalışmalar, 1(1), 2016,s. 251-274.DOSTER, Barış, “Bir Bölgesel Güç Olarak İran’ın OrtadoğuPolitikası”, Ortadoğu Analiz, 4(44), Ağustos 2012, s. 44-51.EKŞİ, Muharrem, “İran’ın Transnasyonel ve Teopolitik – Şiilik –Temelli Kamu Diplomasisi”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1(2),Ekim 2017, s. 46-66.EKŞİ, Muharrem, “Rusya’nın Kamu Diplomasisi: Dış PolitikaDavranışlarıyla Çelişme Paradoksu”, Karadeniz Araştırmaları, 45,Bahar 2015, s. 43-56.EKŞİ, Muharrem, Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk DışPolitikası, Siyasal Kitabevi, Ankara 2014.ELİAS, Firas, İran’ın Kamu Diplomasisi, ANKASAM BalgatÇalışmaları 6, Ankara 2017.EROL, Mehmet Seyfettin-Emre Ozan, “Türk Dış PolitikasındaSüreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim”, Gazi Akademik Bakış, 4(8),Yaz 2011, s. 13-38.EROL, Mehmet Seyfettin, “İran Perspektifinden Yeni DönemeYönelik ‘İşbirliği’ Modelleri”, Türk Yurdu, 34(318), 2014, s. 16-19.KAPLAN, Doğan, “İran’da Şiî-Sünnî Yakınlaştırma Çalışmaları”,e-makalat Mezhep Araştırmaları, 6(2), Güz 2013, s. 257-274.KARABULUT, Bilal, “Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç Olgusu:Kamu Diplomasisi Örneği”, TURAN-SAM Uluslararası BilimselHakemli Dergisi, 9(35), Yaz 2017, s. 333-341.KIRILMAZ, Ayşenur-Mehmet Seyfettin Erol, “İran Diasporası’ndaKadın Üzerine Bir Okuma”, Uluslararası Kriz ve Siyaset AraştırmalarıDergisi, 2(2), Aralık 2018, s. 14-43.MİLANİ, Mohsen M., “Iran’s Policy Towards Afghanistan”, TheMiddle East Journal, 60(2), 2006, s. 235-256.MORGENTHAU, Hans J., Uluslararası Politika, Türkiye Siyasi İlimlerDerneği Yayınları, çev. Baskın Oran-Ünsal Oskay, Cilt 1, Ankara1970.MORGHENTAU, Hans, Politics among Nations: The Struggle forPower and Peace, Alfred A. Knopf, USA 1973.NADA, Garett, “Part 1: Iran’s Role in Iraq”, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/article/part-1-irans-role-iraq, (ErişimTarihi: 10.09.2018).NADER Alireza vd., “Iran’s Influence in Afghanistan: Implicationsfor the U.S. Drawdown”, RAND Corporation, Washington 2014.NYE, Joseph S., Yumuşak Güç, çev. Reyhan İnan Aydın, Elips Kitap,Ankara 2005.PAHLAVİ, Pierre, “Understanding Iran’s Media Diplomacy”, IsraelJournal of Foreign Affairs, 6(2), 2012, s. 21-33.RAD, Javad, “Iran’s Cultural Diplomacy and Cultural Centers”, USCCentral Public Diplomcy, https://uscpublicdiplomacy.org/blog/iran%E2%80%99s-cultural-diplomacy-and-its-cultural-centers,(Erişim Tarihi: 02.09.2018).ROY, Olivier, Siyasal İslamın İflası, çev. Cüneyt Akalın, MetisYayınları, İstanbul 1994.SEMİN, Ali, “Yemen Krizi, Husiler ve İran-Körfez Güç Mücadelesi”,Bilgesam Analiz, No: 1201, 3 Nisan 2015.SHİRDELİAN, Ali, “Iran-Afghanistan Economies Tied by One-WayTrade”, Financial Tribune, https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/70824/iran-afghan-economiestied-by-one-way-trade, (Erişim Tarihi: 09.09.2018).SNOW, Nancy, Persoder-in Chief: Global Opinion and PublicDiplomacy in the Age of Obama, Nimle Books, Ann Arbor 2009.ŞEN, Gülriz, “İran ve “Arap Baharı”: Bağlam, Söylem ve Siyaset”,Ortadoğu Etütleri, 3(2), Ocak 2012, s. 95-118.TAMER, Cenk, İran’ın Kara Hakimiyeti Teorisi Bağlamında YemenPolitikası: Hedef, Söylem, Yöntem ve Araçlar, ANKASAM BalgatÇalışmaları, No: 5, Ankara 2017.TOPALOĞLU, Fatih, Şia’nın Oluşumunda İran Kültürünün Etkisi,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YayımlanmamışDoktora Tezi), İzmir 2010.WENDT, Alexander, “Ortak Kimlik Oluşumu ve Uluslararası Devlet”,çev. Emre Erşen-Esra Diri, der., Uluslararası İlişkilerde TemelMetinler, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul 2013 s. 679-709.YILMAZ, Cem, “İran ve Suudi Arabistan’ın Bitmeyen BölgeselRekabeti”, Ortadoğu Analiz, 3(26), Şubat 2011, s. 53-62.YILMAZ, Sait, “Kamu Diplomasisi: Başka Halklara Angaje Olmak,Ayaklandırmak”, Aydın Üniversitesi Açık Arşiv, https://acikarsiv.aydin.edu.tr/bitstream/11547/511/1/sait34.pdf, (Erişim Tarihi:23.04.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 24 Mayıs 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5043-6396Yazar: Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0002-5055-5069Yazar: Doğacan BAŞARAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2019


Makalenin Yazarları
Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ
Doğacan BAŞARAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.