Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinden beklentiler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Konya ili merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler ile bu okullarda görev yapan yöneticiler ve öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri ve rehberlik servisinden beklentileri ortaya konmuş ve bu beklentilerin bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Konya il merkezinde bulunan ortaöğretim 10. ve 11. sınıf öğrencileri ile bu okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Konya il merkezindeki 8 ortaöğretim okulundan 129 öğrenci ile 27 idareci ve 102 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada, istatistiksel işlemler olarak varyans analizi, t-testi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın öğrencilerle ilgili bulguları şöyledir; lise türlerine göre, öğrencilerin beklenti puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı; öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre aynı beklenti düzeylerine sahip olduğu; öğrenim gördükleri alanlara göre, beklenti düzeylerinin farklılaştığı; okulda rehberlik servisinin olup olmamasına göre, rehberlik servisinden beklentilerin farklılaştığı; yaşadıkları yerleşim yerlerine göre, beklentilerin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; cinsiyet değişkenine göre, beklentilerin farklılaşmadığı; farklı yaş gruplarına göre, beklentilerin farklılık gösterdiği ve anne-babanın meslek grubuna göre ise beklentilerin farklılaştığı görülmüştür. Araştırmanın eğitimcilerle ilgili bulguları ise şöyledir; okuldaki görevlerine göre beklentilerin farklılık gösterdiği, branşlarına göre beklentilerin değişmediği, mezun oldukları kurumlara göre beklentilerin farklılık gösterdiği ve kıdem değişkenine göre beklentilerin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this research, it is put on the estimates and expections of the students, manegers and the teachers who you are in the high schools in Konya city central Meram, Selçuklu and Karatay districts and it is examined if these expections change because of some variables. The central of the research is the manegers teachers and the students who are in second and third grades of high schools in Konya city central. This research has been applied to 120 students, 27 manegers and 102 teachers from 8 high schools in Konya city central. Varians analysis, ttest and descriptive is used as statistical operations. The findings of research about students; According to the kinds of high schools there is a difference beetween the students expections points from guidance service. According to their grades it is seen that the second and third grades students of high schools have expectations at same level. According to their levels the expectation level from the guidance level has much differences from each other. According to being present the guidance service in their schools the students expections from the guidance services have defferences have significant level. According to the students living area their expections from the guidance service have not differences at significant level. According to their gender, the girl and the boy students expections from the guidance service are similar. According to the age groups their expectations points from the guidance service have a lot of differences, according to their fathers‟ jobs, their expection levels from the guidance service have a significant difference. Accordin to their mother‟ jobs, the students‟ expectations from the guidance service have a significant difference. The researcer‟ findings about educattors; According to educator‟s duties in schools, there is statistical defference between their expectation points from the guidance service. According to their barances, educators‟ expectation points from the guidance services don‟t have much difference statistically. According to their graduation schools there is statistically a significant difference between the educators‟ expectation points. According to their seniority variety, there is statistically a significant defference between the expectation points from the guidance service.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :