Avusturya’da Yaşayan Türklerin Türkiye ile Bağları ve Evlilik Göçü

Avrupa’nın sanayi alanında gelişmiş birçok ülkesinin işgücütalebine bağlı olarak 1961-1974 yılları arasında Türkiye’denyurtdışına gönderilen işçilerin bir bölümü gittikleri ülkelerdekalıcı bir Türk nüfusa neden olmuşlardır. Günümüzde, işgücügöçü ve göçün sürekliliğini sağlayan diğer nedenlerle birlikte,yaklaşık üç milyonu Almanya’da olmak üzere beş milyon civarında Türk Batı Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Avrupa’daişgücü göçüne bağlı Türk nüfusunun oluştuğu ülkelerden birde Avusturya’dır. Bu çalışmada uluslararası göç sürecindeTürkiye’nin tarihsel durumu ve Avusturya’da Türk nüfusunun oluşum süreci kuramsal bağlamda kısaca ele alındıktansonra Avusturya’da yaşayan Türklerin Türkiye ile bağları,Avusturya’ya göçü sürekli kılan nedenler ve evlilik göçü, 2012yılında Avusturya’da yapılan alan araştırmasının verileri çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmiştir

The Relationship of the Turks Living in Austria to Turkey and Marriage Migration

A considerable number of the labourers sent abroad from Turkey between 1961-1974 because of the labour demand of industrially-developed European countries caused the emer- gence of a permanent Turkish population in these countries. Nowadays, along with labour migration and other reasons maintaining the continuity of migration, about 5 million Turks live in Western Europe, and of these, 3 million live in Germany. Austria is one of those countries where a Turkish population depending on labour migration in Europe exists. This study handles the historical condition of Turkey in the process of international migration and the formation process of the Turkish population in Austria. The study then explores the bonds of the Turkish people living in Austria with Tur- key, the reasons for the continuity of migration to Austria and marriage migration based on the data obtained in a field study held in Austria in 2012.

Kaynakça

Abadan-Unat, Nermin (2006). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulusötesi Yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.

Akgündüz, Ahmet (2007). Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974 A Multidisciplinary Analysis. Amsterdam: Amsterdam University Pres.

Beck-Gernsheim, Elisabeth (2007). Transnational lives, Transnational Marriages: a Review of the Evidence from Migrant Communities in Europe. Global Networks 7: 271-288. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471- 0374.2007.00169.x/pdf [Erişim: 11.02.2013].

Bijl, R. V., A. Zorlu, A. S. van Rijn, R. P. W. Jennissen and M. Blom (2005). “The Integration Monitor 2005. The Social İntegration of Migrants Monitored Over Time: Trend and Cohort Analyses”. Cahier 2005–16a. file:///C:/Users/acer/Downloads/ca2005-16a-full-text_tcm44-58653.pdf [Erişim: 04.01.2013].

Borjas, George J. (1989). “Economic Theory and International Migration”. Inter- national Migration Review, Vol. 23, No. 3: 457-485.

Castles, Stephen ve Mark J. Miller (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleir. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.

Gelekçi, Cahit ve Ali Köse (2009). Misafir İşçilikten Etnik Azınlığa Belçika’daki Türkler. Ankara: Phoenix Yay.

Gelekçi, Cahit (2011). “Avrupa’da Yaşayan Türklere Yönelik Çifte Vatandaşlık Uygulamaları: Belçika Örneği”. bilig 59: 123-146.

Georgi, Fabian (2004). “Nation-State Building and Cultural Diversity in Austria”. Nation-State Building Process and Cultural Diversity, Ed. Jochen Blaschke http://www.safhr.org/index.php?option=com_docman&task=cat _view&gid=133&Itemid=574 [Erişim: 05.12.2012].

Gitmez, Ali (1983). Yurtdışına İşçi Göçü ve Geri Dönüşler: Beklentiler… Gerçekleşenler…. İstanbul: Alan Yay.

Kaya, Ayhan ve F. Kentel (2005). Euro-Turks a Bridge or a Breach between Turkey and the European Unıon?. Brussels: Centre for European Policy Studies.

Lee, Everett S. (1966). “A Theory of Migration”. Demography. Vol. 3, No 1: 47- 57.

Lesthaeghe, Ron (2000). “Transnational Islamic Communities in a Multilingual Secular Society”. Communities and Generations Turkish and Moroccan Populations in Belgium. Ed. Ron Lesthaeghe. Belgium: VUB press.1-57.

Massey, Douglas S. vd. (1993). “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”. Population and Development Review, Vol. 19, No. 3: 431- 466.

Özbay, Ferhunde ve Banu Yücel (2001). “Türkiye’de Göç Hareketleri, Devlet Politikaları ve Demografik Yapı”. Nüfus ve Kalkınma: Göç, Eğitim, Demokrasi, Yaşam Kalitesi. Haz. Ferhunde Özbay vd. Ankara: Hacettepe Üniver- sitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yay. 1-68.

Özdemir, Çağatay (2005). “Avrupa’daki Türkiye: Avrupa’da Türk Nüfusu ve Geleceği”. Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu? Der. Mustafa Yılmaz, Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yay. 147-161.

Piore, Michael J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labor in Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Portes, Alejandroand John Walton (1981). Labor, Class, and the International System. New York: Academic Press.

Ravenstein, E.G. (1885). “The Laws of Migration”. Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 48: 167-235. http://mrtavani.com/Mr._Tavanis_World_ Cultures_%26_AP_Human_Geography_Site/AP_Human_Geography_ Archive_Mr._Tavanis_World_Cultures_Site__Cheltenham_High_School _1_ files/RavensteinLong.pdf [Erişim: 05.01.2013].

Sassen, Saskia (1988). The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow. Cambridge: Cambridge University Press.

Stark, Oded (1984). "Migration Decision Making: A Review Article". Journal of Development Economics 14: 251-259.

Şahin, Birsen (2010). “Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme”. bilig 55: 103-134.

Şen, Faruk ve S. Koray (1993). Türkiye’den Avrupa Topluluğu’na Göç Hareketleri. Ankara: Elit Yay.

Todaro, Michael P. (1969). “A Model of Labor Migration and Urban Unem- ployment in Less- Developed Countries”. The American Economic Review 59: 138-48.

Toksöz, Gülay (2006). Uluslararası Emek Göçü. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.

Yalçıntaş, Nevzat (1972). Türkiye’nin Sosyal Bünyesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay. ______, (1980). “Sosyal Meseleler”. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978. Haz. Memduh Yaşa. İstanbul: Apa Ofset Basımevi.

Wallerstein, Immanuel (1974). The Modern World System, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.

Wets, Johan (2008). “The Turkish Community in Austria and Belgium: The Challenge of Integration”. Turkish Immigrants in the European Union Determinants of Immigration and Integration. Eds. Refik Erzan and Kemal Kirişci. London and New York: Routledge. 81-96. www.statistik.at/web_en/ [Erişim: 20.02.2013]