Cilt: 6 - Sayı : 1
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN POLİTİKALARININ STA’LARA VE GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİNE ETKİLERİ
Nesrin DEMİR,M.nezif ÖZMUTAF,Bülent ERGANİ

13 7

Öz II. Dünya Savaşı’ndan sonraözellikle 1960’lı yıllardan sonra dünyada bölgesel ekonomik birleşmelereyönelik hareketler giderek yaygın hale gelmeye başlamıştır. Bu oluşumlar1980’lerden sonra daha da belirgin bir biçimde kendini göstermeye başlamıştır.Ekonomik birleşmelerin temelinde ticaretin serbestleştirilmesi yatmaktadır.Uluslararası ekonomik birleşmelerin amacı, ülkeler arasında başta mal ve hizmetticaretine konan engelleri ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirmektir.Zaman içinde 2 yönde gelişen bu oluşumlarda; bölgeselleşme ve evrenselleşmehareketleridir.Konuya ABD açısından bakılacakolursak, önemli bir bölgesel ve ekonomik hareketin içinde yer aldığıgörülmektedir. Üye ülkelerin arasındaki ticareti yeniden düzenleyerek yeniavantajlar elde etmek amacıyla ABD ve Kanada arasında (STA) 1992 yılındaanlaşma yapılmış daha sonra 1994 yılında Meksika da katılarak Amerika SerbestTicaret Anlaşması (NAFTA) adı altında faaliyete geçmiştir. 2008 yılında yaşananekonomik krizin ardından, ABD ekonomisindeki yavaşlama ve istihdam yaratmaisteği ve yine Avrupa’da görülen ekonomik durgunluk, tarafları 2011’de de biraraya getirmiştir. AB-ABD Zirvesinde, küresel ekonomik krizden sarsılan AB veABD’de büyümeyi canlandırmak ve istihdam yaratmak için en iyi çözümün 2 bölgearasında kapsamlı bir STA oluşturarak ticaret ve yatırım ilişkileriningüçlendirilmesi olacağı kararı alınmıştır.Ancak bilindiği gibi ABDbaşkanlık seçimlerinde iktidara gelen Cumhuriyetçi partinin başkan adayı olanDonald Trump’ın her türlü serbest ticaret anlaşmalarına karşı mesafeli durduğuhatta anlaşmalara karşı çıktığı, adaylık döneminde olduğu gibi başkan olduktansonrada dile getirdiği görülmektedir. Tarihsel süreç içinde Amerikan dışpolitikasında uluslararası sistem değişikliği bir vizyon arayışını beraberindegetirdiği söylenebilir.Bir diğer nokta gelinen busüreçte ABD politikasının girişimcilik özelliklerine nasıl etki edeceğikonusudur. Bilindiği gibi, küreselleşen dünyada girişimciler sınır tanımaz birşekilde işletme kurma, pazar paylarını genişletme ve/ veya yeni pazarlaraaçılma dürtüsü ile dış çevredeki fırsatları yakalama gayreti ile sahip olduklarıfinansmanı riske ederek kar elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda,girişimciler küresel koşullardaki değişimlerden etkilenirler. Son dönemlerdedünyada görülen politik değişimlerin de sözü edilen küresel koşullarıetkilemekte olduğu açıkça görülmektedir. Bu çerçevede, çalışmanın temelamacı  ABD  Başkanlık seçimlerinde yönetime gelen DonaldTrump’ın politikaları kapsamında STA’ların durumuna genel bir bakış açısıyla elealdıktan sonra, uluslararası çerçevede faaliyet gösteren yöneticilerin/ girişimcileringirişimci niteliklerine olan etkilerine yönelik algılarının belirlenmesidir.Hazırlanan anket formu uluslararası çapta faaliyet gösteren firma yöneticileri/girişimcileri kapsamında uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ABD’de bu konularçerçevesindeki vizyon değişiminin uluslararası çerçevede kar elde etme, riskalma, fırsatları yakalama gibi girişimci niteliklerini etkilediği sonucunaulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: STA, ABD, Girişimcilik
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akdemir, Ali., Yeni Ekonomide ve Yeni Dünyada İşletmecilik, Umuttepe Yay., Kocaeli, 2014.

Akman, M. Sait., ‘Doha Kalkınma Turu ve DTÖ: Sorunların Açmazında Çözüm Arayışları’, M. Sait Akman Ve Şahin Yaman (der.), Dünya Ticaret Örgütü Doha TuruÇok Taraflı Ticaret Müzakereleri ve Türkiye, Ankara, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ( TEPAV) Yayınları, 2008, ss.16-54.

(Avrupa Komisyonu, Global In The World, 2016 http://www.etuc.org/documents/communication % E2%80%9Cglobal-competing-world%E2 %80%9D.V-KUZvmLTIU 24.04.2017.(yayının alındığı tarih parantez içinde yazılır.)Boone, Louis E. ve Kurtz, David L., Contemporary Business, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Saunders College Publisghing, USA, 1990.

Bateman, Thomas S. Ve Zeithaml, Carl, P., Management, Richard D. Irwin, Inc., USA, 1990.

Bureau, Jean-Christophe, Anne-Celia, Disdier, Charlotte, Emlinger, Gabriel, Felbermayr, Lional, Fontagne, Jean, Foure, Sebastien, Jean,. ‘ Risks and Opportunities for The EU Agri-Food Sector in A Possible EU- US Trade Agreement’ European Parliament, No: 01 (September), Brussels, 2014.

Dillon and Eustace., The Transatlantic Trade and Investment Partnership, Dillon and Eustace Yayınları, İrlanda, Mayıs 2016.

Efil, İsmail., İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Dora Yay., Bursa, 2013.

Eren, Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yay., İstanbul, 2010.

Ertürk, Mümin, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Yay., İstanbul, 2011.

Ghailani, Dalila, Aida Ponce, del Castillo,. ‘The Transatlantik Trade and Investment Partnership (TTIP): Converging Interests and Diverging Opinions’ in Social Policy in the European Union:State of Play, 2015, pp.215-245.

Griffin, Ricky W. ve Ebert, Ronald J., Business, Prentice Hall, Inc., USA, 1996.

Hampton, David R., Management, McGraw-Hill Book Company, New York, 1986.

İKV, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Müzakereleri: Son Durum, İKV Değerlendirme Notu, İstanbul, Mart 2014.

IFA, Guarding The Interests of Agriculture in the TTIP Negotiations, IFA, Dublin, 2015.

Josling, Tim, Stefan, Tangerman., ‘ Agriculture, Food and the TTIP: Possibilities and Pitfalls’, Centre for European Policy Studies/ Center for Transatlantic Relations, Brussels, 2014.

T.C. Merkez Bankası, AB- ABD Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye Üzerine Etkileri, T. C. Merkez Bankası Ekonomi Notları, Ankara.

Raymond J. Ahearn., ‘ U.S.- EU and Economic Relations: Key Policy Issues fort he 112th Congress’, Congressional Research Servise, 18.01.2012, http://fas.org/sgp/crs/row/R43158.pdf, (18.04.2017).

Sabuncuoğlu, Zeyyat ve , Tuncer Tokol., İşletme, Aktüel Yay., Bursa, 2016.

Schott, Jeffrey J, Cathleen, Cimino., (2013). ‘ Crafting a Transatlantic Trade and Investment Partnership: What Can Be Done’, Peterson Institute for International Economics, http://www.iie.com/publications/pb/pb13-8.pdf.

Şanlı, Fatma Bahar.,(2004) ‘Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar’, Doğu Araştırmaları Dergisi, ss.160-164.

Yalçın, Basri Hasan, Bekir, İlhan, Trump’lı ABD’nin Muhtemel Dış Politika ve Güvenlik Stratejisi, Analiz, Ocak 2017 sayı:178, SETA Yayınları, İstanbul.

İNTERNET KAYNAKLARI VE E-GAZETEhttp://www.bbc.com/news/business-32498715,27.07.2016,http://www.aljazeera.com.tr/görüş/trumphttp://www.paraanaliz.com/2017/ekonomi/trrumphttp://tusiad.org.tr/rsc/shared/file/küreselleşme-iş dünyası-Tr.pdf.17.10.2013.(yukarıdaki internet kaynaklarının yazarı belli olduğu için ada göre yazılı burada yazarı belli olmayan internet kaynaklarını bu şekilde ayırıyoruz)

Nesrin DEMİR,M.nezif ÖZMUTAF,Bülent ERGANİ