Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eleştirel okuma becerisinin geliştirilmesinde hikâye anlatma yönteminin kullanımı: öğretim deneyi uygulaması

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim Türkçe dersinde eleştirel okuma becerisinin geliştirilmesinde hikâye anlatma yönteminin etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nitel araştırma yön-temi benimsenmiştir. Öğretim deneyi deseninin kullanıldığı araştırmada katılımcılar, tipik durum örneklemesi, iç örnek-leme ve ölçüt örneklemeden yararlanılarak belirlenmiştir. Uy-gulama süreci altı hafta devam eden araştırma verileri, klinik görüşme, uygulama sürecini yansıtan video kayıtları ve doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş, verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Türkçe der-sinde hikâye anlatma yönteminin derse etkin katılıma ve eğlenerek öğrenmeye katkı sağladığı gibi öğrencilerin eleştirel okuma becerisinin geliştirilmesinde de etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte araştırma sonucunda günlük yaşamı yansıtan gazete haberleri ve TV programları gibi materyalleri de kullanarak yeni araştırmalar desenleme ve eleştirel okuma sürecinin son aşaması olarak ifade edilen sosyal eylemleri gerçekleştirmeye yönelik yeni araştırmaların desenlenmesi önerileri getirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the effect of the storytelling tech-nique on the improvement of the critical reading skills of primary school students. The study was designed on the principles of qua-litative research. The teaching experiment model was used in the study, and typical case sampling was administered. Besides, internal sampling was used for the collection of data and the analysis of in-terviews and documents, and criteria sampling was used for select-ing students. During the six-week implementation process, data was collected through clinical interviews and transcribed docu-ments of video records reflecting the implementation process, and these were analyzed through the descriptive analysis technique. The findings of the study revealed that the storytelling technique, which could be used in all phases of the teaching-learning process of a Turkish course, had a positive effect on the critical reading skills of primary school students. It was also found that the storytelling technique, which allows students to learn by having more fun, enabled more active participation on the part of the students. For further research, similar studies could be carried out using materials such as daily newspapers and television programs. Further research could also be designed with the intention of realizing social activi-ties regarded as the mark of the final stage of critical reading.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :