Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan’da petrole dayalı ekonomiden çok sektörlü ekonomiye geçişin gerekliliği ve tarım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü1
Görüntülenme :
843
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycan dünyada petrol ülkesi olarak biliniyorsa da ekonomik olanakları sadece petrol ve doğal gazla sınırlı değildir. Azerbaycan aynı zamanda bir tarım ülkesidir. Tarım sektörü günü-müzde ülke ekonomisinde petrol sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır, fakat bağımsızlığın ilk yıllarında tarımsal üretimi önemli ölçüde azalmıştır. 20 Eylül 1994 yılında Azerbaycan'ın dünyanın büyük petrol şirketleri ile imzaladığı petrol anlaşma-sından sonra ülkede başlayan ekonomik büyümede petrol sektörü önemli paya sahip olmuş ve diğer sektörlerin ihracattaki payı azalmıştır. Dünya piyasalarında petrol fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte, reel gayri safi yurt içi hasıla önemli ölçüde artarken, üre-tim ve dış ticaret açısından petrol sektörüne bağımlı bir yapı or-taya çıkmıştır. Bu süreçte Azerbaycan'ın ihracatında petrol sektö-rünün payı %97'ye ulaşmıştır. Günümüzde Azerbaycan ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltma çabaları önem arz etmekte-dir. Bu çalışmada, Azerbaycan'da petrol sektörüne bağımlılığın azaltılması açısından, petrol dışı sektörlerin, özellikle de tarım sektörünün gelişmesinin önemi ve tarımın çok fonksiyonluluğu olgusu tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Though Azerbaijan is known as an oil-rich country in the world, its economic opportunities are not limited only to oil and gas. Azerbaijan has always been an agrarian country, and in the present days agriculture has managed to hold its influence follow-ing the oil sector. During the first years of independence agricul-tural production diminished in important measures. Following the oil treaty, which was signed by Azerbaijan and the world's leading oil companies on 20 September 1994, great economic development took place in the country. The oil sector held the main part of the economy during this development, and the role of the other sectors in export diminished. Along with the growth in the prices of oil in the world market, the share of the oil sector in GDP is increasing. In connection with this, in the production and foreign trade sector a structure which depends on the oil sec-tor has been formed. The oil sector now occupies 97% of the ex-port of Azerbaijan. It is, therefore, important to consider how Azerbaijan economy's dependence on oil can be diminished. This article focuses on the developmental problems of the non-oil sec-tors, especially those of the agricultural sector and discusses the multi-functionality of agriculture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :