Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

16. asırda osmanlı sahası şâirleri hakkında yazılmış “tezkire-i mecâlis-i şu’arâ-yı rûm” adlı tanınmayan bir tezkire

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Klâsik Türk Edebiyatı hakkında bilgi veren en önemli kaynakların başında şâir tezkireleri gelir. Bu eserler, hem şâirlerin biyografileri, hem de şiir değerlendirmeleri açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızın konusu olan Garîbî tezkiresi, onaltıncı asrın ilk yarısında kaleme alınmış olup, büyük bir ihtimalle, Osmanlı sahası Türk şâirleri hakkında yazılan ilk Türkçe şâir tezkiresidir ve bugüne kadar ülkemizde tanınmamıştır. Eserde, onüçüncü asrın ikinci yarısı ile onaltıncı asrın ilk yarısı arasındaki şâirler söz konusu edilmektedir. Eserin müellifinin Anadolu’dan Safevî ülkesine göç etmesi, her iki sahayı değerlendirebilecek bilgi ve donanıma sahip olması ve kendi dönemindeki Osmanlı şâirlerini yakından tanıyan bir kişi olması gibi sebepler tezkirede, edebiyat tarihimizle ilgili bazı önemli tespitler yapılmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak eserde, başta Mevlânâ, Süleyman Çelebi, Necatî ve Revânî olmak üzere edebiyat tarihimizde iz bırakmış şairler hakkında önemli tespitlere rastlanır. Ayrıca müellifin, daha çok Mevlevî çevrelerine yakın şâirleri bir araya topladığını iddia etmesi, eseri, Esrar Dede’nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyesi ile beraber Mevlevîlik ve Mevlevî şairler hakkında önemli kaynaklardan biri haline getirir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :