Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin Türkiye’deki Eğitime Katkıları: Zonguldak Alaplı İMKB Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Araştırması

Öz Türkiye,eğitilen genç bireylerin bilgi çağına ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıylaeğitim sisteminin önemli unsurlarından biri olan okul kütüphanelerindeyenileşme yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü;Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin de paydaş olduğu‘Okullar Hayat Olsun’ projesi ile 2014 yılında bazı okullarda ZenginleştirilmişKütüphaneler (Z-kütüphaneler) kurulmaya başlanmıştır. Bu çerçevede söz konusuprojesinin bir parçası olan Z-kütüphaneler üzerine bir çalışmagerçekleştirilmiş ve örnek kütüphane olarak Zonguldak Alaplı İMKB Teknik veEndüstri Meslek Lisesinde kurulan Z-kütüphanesi seçilerek araştırmayapılmıştır. Araştırmada Z-kütüphanelerin işleyişi, donanımı, kullanımı vehizmeti çerçevesinde Türkiye’deki eğitime katkılarının neler olduğuna dairbilgiler almak amacıyla öğrencilerle anket çalışması yapılmış ve okul müdürvekili ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler sonucundaZonguldak Alaplı İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerininZ-kütüphane hakkında bilgi sahibi ve bu kütüphanenin öğrenciler üzerinde olumluetkilerinin olduğu saptanmıştır.Anahtar Sözcükler: Eğitim, okulkütüphaneleri, zenginleştirilmiş kütüphane (Z-kütüphane).AbstractTurkey enhances innovation and evolution in the libraries with the aimof keeping up the students with the modernization. The Ministry of NationalEducation, Ministry of Forestry and WaterAffairs and Turkish Association of Municipalities, regarding tothe enhancement, have been conducting jointly of Z-libraries works since 2014with project of “School Becomes Life”. A study on enriched libraries wascarried out with the consideration of “Schools Become Life” project, andZonguldak Alaplı İMKB Technical and Industrial Vocational High School wasselected as a case study, where Z-Library was established. This study aims toinvestigate the contribution of Z libraries within the scope of theirfunctionalities to Turkish education system, where questionnaire with studentsand interview vice-principal of the schoolhave been implemented. Awareness of students about Z libraries and the positiveeffects of Z-libraries on the students’ education are the results of thisstudy.Keywords: Education, School Libraries, Enriched Library (Z-Library)
Anahtar Kelimeler:

Eğitim, okul kütüphaneleri

Kaynakça

Atasoy, M. ve Çimen, Z. (2016). Beden eğitimi spor yüksekokulu öğrencile-rinin toplumsallaşma fırsatı faktörüne bağlı futbol müsabakalarına katılım kararları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergi-si, 17 (3), 363-375.Atılgan, D. ve Yalçın, Y. (2009). Elektronik kaynakların seçimi ve değerlen-dirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 769-802. Erişim adresi: http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/535/528 Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Gel. 11. bs.). Ankara: Pegem Akademi.Cevizbaş, S. (2003). Türkiye’de okul kütüphanelerinin sorunları: Özel okul kütüphanelerine yönelik bir anket uygulaması. Türk Kütüphaneciliği, 17(4), 386-396.Çetintaş, H. B. ve Ak, Ş. (2015). Eğitimde zenginleştirilmiş kütüphanelerin yeri ve önemi: Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu zenginleştirilmiş kütüp-hane uygulaması. Milli Eğitim, 208, 18-32.Hall, N. (1986). Teacher, information and school libraries. Paris: UNESCO.Kuhlthau, C.C. (2010). Guided inquiry: School libraries in the 21st century. Rutgers The of New Jersey, 2,17-28.Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2015). Erişim adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/www/18-21-subat-2015-tarihleri-arasinda-afyonkarahisar-da-genel mudurlugumuzce-okuma-kulturu-ve-z-kutuphane-calistayi-gerceklestirilmistir/icerik/214 Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2019). Zengin-leştirilmiş kütüphane (z-kütüphane) kurulumu ve donatımına ilişkin teknik şartname. Erişim adresi: fi-le:///C:/Users/fuyar/Downloads/ZK%C3%BCt%C3%BCphane%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi%202019%20Versiyon%206.pdf Milli Eğitim Bakanlığı. (2016, 15 Mart). Z-kütüphane. Erişim adresi: http://z-kutuphane.meb.gov.tr/Home/Hakkimizda Milli Eğitim Bakanlığı. (2018, 6 Nisan). Okuma kültürü ve Z-kütüphane. Erişim adresi: http://z-kutuphane.meb.gov.tr/Home/Seminer Milli Eğitim Bakanlığı. (2019, 2 Şubat). Z-kütüphane haritası. Erişim ad-resi: http://z-kutuphane.meb.gov.tr:8076/zharita.html Önal, H. İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Öztürk, H. ve Ağa, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 7-18. Erişim adresi. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2900/2812 The International Federation of Library Associations and Instituti-ons/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (1999). IFLA/UNESCO school library manifesto. Erişim adresi: https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999 Z-kütüphane (2013, 10 Mart). Erişim adresi: www.z-kutuphane.com