TÜRKİYE’DE BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASINDA ELEKTRONİK YAYINLARIN ROLÜ

Öz İnternet ve iletişim teknolojilerinin ilerleme kaydetmesi ile hayatın her ala-nında bilgisayar ve internete duyulan ihtiyaç artmıştır. 1990’lı yıllar itiba-rıyla internetin WWW (World Wide Web) üzerinden yaygın olarak kullanıl-ması, yeni bir yayıncılık türü olan “elektronik Yayıncılık’ı ortaya çıkarmıştır. 1995’in başlarında elektronik yayıncılık, basın ve yayın hayatında önemli bir aşama kaydetmiştir. Böylece internet, bilginin insanlara sunulduğu en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Elektronik yayıncılık eğitimde, tica-rette, bilgi merkezlerinde ve hayatın birçok sosyal aktivitelerinde yeni dü-zenlemeler getirmiştir. İletişim teknolojilerinin her alanda kullanılması so-nucu fertler, kaynakların elektronik biçimine yönelmiştir. Türkiye’de birçok kurum, elektronik kaynak kullanımına öncelik vermiş; elektronik kaynak-lardan istifade etmeyi kendilerine hedef olarak seçmiştir. Dergi, gazete ve ansiklopediler elektronik olarak yayınlanmaya başlamış; bilginin teknolojik-leşmesi ile elektronik yayınlar hayatın önemli bir değeri haline gelmiştir. Bu çalışmada internetin Türkiye’de kullanılmaya başlandığı 1993’ten günümü-ze Türkiye’de elektronik yayınların üretilme gayesi ve kullanılma gerekçesi, bilginin ulaştırılmasında üstlendiği rol, kimlik ve tesir sahası değerlendi-rilmeye çalışılmıştır. Çalışmada tarihi ve betimleme yöntemi kullanılmış olup, istatistiki verilerle mevcut durum analiz edilmiştir.

Kaynakça

IV. Ulusal yayın kongresi bildiriler kitabı. (1998). Ankara: T.C Kültür Bakanlığı.Aktaş, C. (2007). İnternetin gazeteciliğe getirdiği yenilikler. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5(1), 130-141.Anameriç, H. (2014). Kitabın teknolojik değişimi. Bilgi Dünyasi, 15(1), 176–188. doi:10.15612/BD.2014.414Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2003). E-kitap teknolojisi ve kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 17(2), 147-166.Barker, P. (2005). Using e-books for knowledge management. The Electronic Library, 23(1), 5-8.Baz, F. Ç. (2017). FATİH Projesi üzerine bir içerik analizi çalışması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2), 93-103.Bennett, L. ve Landoni, M. (2005). E-books in academic libraries. The Electronic Library, 23(1), 9-16.Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi E-Kütüphane. (2018). Erişim adresi: http://getem.boun.edu.tr/Çoban, S. (2006). İletişim fakültesi öğrencilerinin internet haberciliğinin güvenilirliğine ilişkin tutumları: İstanbul, Ankara ve İzmir illerini kapsayan bir uygulama örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.DergiPark. (2017). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/page/aboutDergiPark. (2019). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/aboutEkici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317-339.ePublishing - Turkey Statista Market Forecast. (2016). Erişim adresi: https://www.statista.com/outlook/204/113/epublishing/turkey#takeawayGürcan, H. İ. (1999). Sanal gazetecilik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Hall, F. (2014). Dijital yayıncılık dijital kitap ve dergi sektörü için bir başlangıç. Hale Vardar (Çev.). İstanbul: Profil Yayıncılık.Işık, R. (2019). Halk kütüphanelerinde yenilikçi e-hizmetler : E-üyelik , e-devlet entegrasyonu, mobil kütüphane uygulaması ve e-kitap. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(1), 64-73.Kitap. (2018). Erişim adresi: https://www.idefix.com/kategori/EKitapKütüphane İstatistikleri, 2015 (2016, Ağustos). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 21545. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21545Kütüphane İstatistikleri, 2018 (2019, Temmuz). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 30595. Erişim adresi: http://tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=30595Mabe, M. (2007). The e-resources management handbook. Salt Lake: The Charleston Company.Maynard, S. ve Cheyne, E. (2005). Can electronic textbooks help children to learn? The Electronic Library, 23(1), 103-115.Obradovic, K. M. (2011). E-books in academic libraries. Cambridge: Chandos Publishing.Online news consumption in European countries 2015 Statistic. (2016). Erişim adresi: https://www.statista.com/statistics/385972/online-news-consumption-in-european-countries/Önder, I. (2013). Yeni yüzyılın kitabı elektronik kitabı. Ankara: Orient Yayınları.Öngöz, S. (2011). Bir öğrenme-öğretme aracı olarak elektroni̇k ki̇tap. 5. uluslararası bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Elazığ, Türkiye, içinde (s. 150–155). Elazığ: Fırat Üniversitesi.Panda, K. C. ve Swain, D. K. (2011). E-newspapers and e-news services in the electronic age: An appraisal. Annals of Library and Information Studies, 58(1), 55-62.Pavlik, J. V. (2013). Yeni medya ve gazetecilik. Müge Demir (Çev.). İstanbul: Phoenix Yayınevi.Tokgöz, O. (2003). Temel gazetecilik (5. bs.). Ankara: İmge Kitabevi.Tonta, Y. (1997). Elektronik yayıncılık bilimsel iletişim ve kütüphaneler. Türk Kütüphaneciliği, 11(4), 305-314.Toruk, İ. (2008). Gutenberg’den dijital çağa gazetecilik - Türkiye’de haber site-leri. Konya: Literatürk Academia.Turkey: Number of Facebook users 2015-2021 Forecast. (2017). Erişim adresi: https://www.statista.com/statistics/568859/forecast-of-facebook-user-numbers-in-the-turkey/Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2015). Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2015 faaliyet raporu. Ankara. Erişim adresi: http://docplayer.biz.tr/17626450-Ulusal-akademik-ag-ve-bilgi-merkezi-2015-faaliyet-raporu.htmlUluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2018 (2019, Nisan). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 30589. Erişim adresi: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30589Yar, M. A. (2004). Türkiye’deki elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 18(4), 450-453.Yazılı Medya İstatistikleri, 2018. (2019, Temmuz). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 30593. Erişim adresi: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30593Yıldırım, B. (2010). Gazeteciliğin dönüşümü: Yöndeşen ortam ve yöndeşik gazetecilik. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6(2), 230-253.Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012). AccessIT Projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 370-390.