Arşivsel Örnekleme Yöntemlerinin Arşiv Serileri/Sınıfları Üzerinde Uygulanması

Öz İstatistikçilerin bir evrenin (anakütle/yığın) kendi içinden seçilmiş bir parçasıyla temsil edilebilir olma mantığına dayanan özellikli seçme metodu olan örnekleme tekniği, arşivciler tarafından yapılan değerlendirme sonucu imhasına karar verilen serilerden ileride araştırmalar için yararlanılabileceği düşünülerek belirlenen bir kısmının evrak kütlesinin tamamını temsil edebileceği düşüncesiyle saklanması için yapılır. Bu nedenle seri ve sınıflar üzerinde örnekleme yapıldığı zaman daima neyin imha edildiği, nasıl ayıklama yapıldığı, gibi sorular gündeme gelir. Bu çalışmada amaç; örnekleme yaparken izlenecek yol ve yöntemleri ortaya koymak, hangi seri veya sınıflar üzerinde hangi örnekleme yönteminin kullanılabileceğini, örneklemenin evrak kütlesinin yapısına uygun bir yöntemle gerçekleştirilmesi neticesinde, alıkonulan belgeler üzerinde araştırma yapacak olan araştırmacıların serinin tamamı hakkında yaklaşık tahminde bulunmalarının mümkün olduğunu göstermektir. Ayrıca, arşivcinin neyi imha ettiği, nasıl ayıklama yaptığı gibi sorulara cevap verebilmesi için örnekleme işleminin nasıl yapıldığını, hangi örnekleme yöntem(ler)inin kullanıldığını açıkça göstermesi ile mümkün olduğunu ortaya koymak ve gerekli olduğu durumlarda örnekleme işleminden sonra imha edilen dosya ve serilerin imhasının hesabını verebilmeleri için referans noktaları oluşturmaktır. Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır.

Kaynakça

Akgül, A. (2003). Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri: SPSS uygulamaları. 2. baskı. Ankara.Aslantürk, Z. (2011). Sosyal bilimler için araştırma metod ve teknikleri. 3. baskı. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı yayını.Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama.Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri. 2. baskı. Ankara: Nobel.Aziz, A. (2003). Araştırma yöntemleri-teknikleri ve iletişim. 3. baskı. Ankara: Turhan.