Cilt: 28 Sayı : 1
d
XXI.Yüzyılın Başlarında Türkiye Ekonomisinin Ekonomik Büyümesi ve 2023 Yılı Ekonomik Hedefleri
LA CROİSSANCE ECONOMİQUE DE L’ECONOMİE TURQUE AUX DÉBUTS DU XXIE SİÈCLE ET LES BUTS ECONOMİQUES POUR L’ANNÉE 2023
Mustafa ÖZATEŞLER

1.4K 129

Türkiye, planlı bir ekonomi uygulamaktadır. Gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için Türkiye’nin ekonomik büyüme oranlarının yüksek olması gerekmektedir. 2000-2014 Yıllarında, Türkiye’de iktisadi büyüme oranları incelenmekte ve gelişmiş ülke ekonomileri düzeyine, Türkiye’nin yükselmesi düşünülmektedir. 2023 Yılı için Türkiye’nin uzun vadeli amaçları açıklanmakta ve bu amaçların gerçekleşme durumu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bunun için 2000-2012 Yılları ele alınıp incelenmektedir. Sonuçta, Türkiye’nin hızlı kalkındığı, ancak bunun yakın gelecekte gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmasının mümkün olmayacağı gözlemlenmektedir. Türkiye’de yaşayan insanların daha ciddi, etkili ve verimli çalışmaları gerekmektedir.
La Turquie pratique une économie au plan. Les taux de croissance économique de laTurquie doivent être élevés afin de diminuer l’écart avec les pays développés. Dans lesAnnées de 2000-2014, on examine les taux de croissance économique en Turquie, et, onpense que l’économie turque s’élève au niveau des économies des pays développés.Nous étudions les buts à long terme de la Turquie pour l’Année 2023 et on essaie dedéterminer le niveau de réalisation de ces buts. C’est la raison pour laquelle, nousexaminons les années de 2000-2012. En conclusion, on constate que l’économie turque sedéveloppe rapidement. Cependant, cela ne sera pas possible à l’avenir proche pours’élever au niveau des pays développés. Il faut que les hommes vivant en Turquie doiventtravailler d’une façon sérieuse, productive et efficace.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ÇARIKÇI, E. (2012) “Türkiye’de ve Dünya’da Ekonomik Gelişmeler ve Hedefler, 2012-2013” , İşveren Dergisi, Cilt 50, Sayı 3, Mayıs-Haziran 2012, Ankara (Développements et Objectifs Economiques en Turquie et Dans le Monde :2012-2013)