YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

Öz Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir. Bu durum, olgunun sosyal bilimler literatüründe ağırlıklı bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Bu alandaki literatürün ağırlıklı kısmı yoksulluğun nasıl tanımlanacağı ile ilişkilidir. Yoksulluğun nasıl tanımlanacağı sorunsalı, olguya nasıl yaklaşıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Hazırlanmış olan bu çalışma yoksulluğu bizzat yaşayan kişilerin, yoksulluğu nasıl tanımladıklarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede şu sorulara cevap aramayı amaçlamaktadır: Yoksul kişiler kendilerini yoksul olarak görmekte midir? Kendi öznel durumlarının ne derece farkındadırlar? Yoksul olmaları, Türkiye'nin problemlerini değerlendirmelerinde ve gelecek beklentileri üzerinde belirleyici midir? Bu sorulara cevap aramada, çalışmaya öznel yoksulluk kavramı ve Mann'ın sınıf bilinci teorisi çıkış noktası olmuştur. Çalışma Denizli ilinde 200 katılımcıyı kapsayan bir alan çalışmasıdır. Çalışmanın cevap aradığı sorular çerçevesinde katılımcıların hepsine anket uygulanmıştır. Örneklem grubunu oluştururken gelir durumu kötü olan kişilerin seçilmesi tercih sebebi olmuştur.

Kaynakça

Alemdar, T.; Demiröğdem, Ö. N. (2012). 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya.

Altay, A. (2007). “Türkiye’de Yoksulluk Olgusu, Bir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk İlişkisi”, Ege Akademik Bakış, 7 (1), 337-362

Buğra, A., Keyder, Ç. (2003). “New Poverty and the Changing Welfare Regime of Turkey”, http://www.undp.org.tr (26 Ağustos 2009), UNDP: Ankara.

Choussudovsky, M. (1998). Yoksulluğun Küreselleşmesi, İstanbul:Çivi Yazıları.

Demiral M.; Tutar E. (2007). “Türkiye’de Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Sürecinde STK’ların Önemi”, IV. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Küresel Yoksulluk, 19-21 Ekim, 331-349, Çanakkale.

Demiral, M. (2007). “Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Küresel Yoksulluk ”, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Küresel Yoksulluk Bildiriler Kitabı, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19-21 Ekim, Çanakkale, 48.

Demircan, E. (2007). “Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Kamu Kesiminin Rolü: Devlet Bütçesi İçerisinde Sosyal Transferlerin Payı”, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Küresel Yoksulluk, 19-21 Ekim, 255-275, Çanakkale.

Emler, N.; McNamara, S. (2007). “Civic and Social Engagement Outcomes of Learning”, in Understanding the Social Outcomes of Learning, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, 67-92.

Eraydın, A. (2006). “Mekansal Süreçlere Toplu Bakış”, Değişen Mekan, Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış, Derleyen: A. Eraydın, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 25-68.

Erdugan, F.E. (2010). Türkiye’de Özürlü Yoksulluğu ve Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesi: Ankara-Keçiören Örneği, Özürlüler Uzmanlığı Tezi, Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını.

Gül, H. (2008). “Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürü Tartışmaları”, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmalar, Derleyen: Nurgün. Oktik, İzmir:Yakın Yayınları, 57-97

Gürses, D. (2006). “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Politikaları”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Haziran, 59-74

Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği, İstanbul:İletişim Yayınları.

İnsel, A. (2005). Yoksulluk, Dışlanma ve STK, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, No:6.

Kane, D. (2003). Distinction Worldwide? Bourdieu’s Theory of Taste in International Contex, Science Direct, Poetics, (31), 403-421

Karakurt, R. Kara, M.; Dönmez, C.Ö. (2007). “Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Yerel STK’ların Rolü:Çanakkale Örneği”, IV. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Küresel Yoksulluk, 19-21 Ekim, s. 425-439, Çanakkale.

Kaya, G. (2007). Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Gelir Dağılımı, Yoksulluk Ve Sosyal Politikaların Evrimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaygalak, S. (2001). “Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması”, Praksis, (2), 124-172.

Kurtuluş, H. (2005). “Bir Ütopya Olarak Bahçeşehir”, İstanbul’da Kentsel Ayrışma:Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar İçinde, Derleyen: H. Kurtuluş, , İstanbul: Bağlam Yayınları, 77-127.

Mann, M. (1973). Consciouness and Action Among The Western Working Class, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

Mimgione, E. (1993). “The New Urban Poverty and Underclass Introduction”, International Journal of Urban and Regional Research, (17) 3, 24-326.

Mingione, E. (1993). “The New Urban Poverty and the Underclass: Introduction”, International Journal of Urban and Regional Research, 7 (3), 324-326.

Nash, R. (2003). “Social Explanation and Socialization: on Bourdieu and the Structure, Disposition, Practice Sheme”, The Sociological Review, USA, 43-63

Robbins, D. (2005). “The Origins, Early Development And Status Of Bourdieu’s Concept Of Cultural Capital”, The British Journal of Sociology, (56), 1, 13-31

Şengül, T.; Ersoy, M. (2000). Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri- Ankara Örneği, Ankara: ODTÜ Yayınları.

Yılmaz, C. (2008). “Kentsel Yoksulluk, Dayanışma, Güven ve Risk İlişkisinin Dönüşümü”, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmalar, Derleyen: Nurgün. Oktik, İzmir: Yakın Yayınları, 163-207.

e-kaynakça

TÜSİAD, (2000). “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk-Avrupa Birliği ile Karşılaştırma”, http://www.tusiad,org/turkish/rapor/gelir/BOLUM2.pdf (10.07.2007)

UNDP (1999). Human Development Report”, http://hdr.undp/reports/global/1999/en/pdf/hdr_1999_full.pdf (18.07.2007)

UNDP (2005). İnsani Gelişme Raporu, Türkiye. http://www.undp.org.tr (01. Aralık 2009)

TÜİK, (2005). Fert Yoksulluk Oranları, Türkiye, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi .doc s.1 (13 Aralık 2006).

TÜİK, (2005). Hane Büyüklüğüne Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırları, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.doc.s.1 (13 Aralık 2006).

TÜİK, (2006). Fert Yoksulluk Oranları, Türkiye, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi .doc s.1 (01 Aralık 2009).

TÜİK, (2007). Hane Büyüklüğüne Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırları, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.doc.s.1 (01 Aralık 2009).

TÜİK, (2008). Fert Yoksulluk Oranları, Türkiye, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi .doc s.1 (27 Aralık 2008).

TÜİK, (2009). Hane Büyüklüğüne Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırları, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.doc.s.1 (8 Aralık 2009).

TÜİK, (2010). Fert Yoksulluk Oranları, Türkiye, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi .doc s.1 (21 Aralık 2010).

TÜİK, (2011). Hane Büyüklüğüne Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırları, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.doc.s.1 (30 Aralık 2011).

TÜİK, (2012). Fert Yoksulluk Oranları, Türkiye, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi .doc s.1 (25 Aralık 2012).

TÜİK, (2013). Hane Büyüklüğüne Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırları, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.doc.s.1 (15 Kasım 2013).

TÜİK, (2014). Fert Yoksulluk Oranları, Türkiye, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi .doc s.1 (20. Aralık 2014).

World Bank (2005). World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty, Erişim: http://sitessources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/English-Full-Text-Report/chc.pdf (12.07.2007)

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Gelir Dağılım ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Raporu, Ankara.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Gelir Dağılım ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Raporu, Ankara.