Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirlikli tahmin-gözlem-açıklama (tga) aktivitelerinin 9. sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Erzurum Anadolu Lisesi 1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işbirlikli tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada tek gruplu ön-test son-test deneysel modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Erzurum Anadolu Lisesinden 30 (13 kız; 17 erkek), dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri "Demokratik Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiş ve tanımsal istatistiksel verilerle birlikte sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin demokratik tutum ön- ve son-test puanları arasında ( =112.56;  =116.80) istatistiksel ön-test son-test olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (t =2.08; p<.05). Yani, küçük işbirlikli gruplarda (29) uygulanan TGA etkinliklerinin öğrencilerin demokratik tutum gelişimleri üzerinde olumlu etkisi olmuştur.

Özet İngilizce :

In this study was investigated the effects of a of cooperative Predict-Observe-Explain (POE) activities on 9th grade students' democratic attitude. In the study was used one-group pre-test posttest experimental model. The sample for study was composed of 30 (13 girls; 17 boys) 9th grade students from the Erzurum Anatolian High School. The data were collected with, "Democratic Attitude Scale". The data were analyzed by t-test and presented together with descriptive statistics. Results of the study showed a statistically significant difference (t =2.08; p<.05) (29) between students' democratic attitude pre- and post-test mean scores ( =112.56;  pre-test post- =116.80). Namely, the POE tasks which were implemented in small cooperative groups make a test positive contribution to the development of students' democratic attitudes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :