Okul Yöneticilerinin Lise Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Bu araştırmanın amacı lise yöneticilerinin 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan lise matematik öğretim programına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Veriler, “Öğretim Programı Değerlendirme Formu” adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Bu amaçla, Karaman’da 20 lisede toplam 52 okul yöneticisi ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiş ve sayısal veriler görüşmelerden direk alıntılarla desteklenerek yorumlamalara gidilmiştir. Araştırma sonucunda, yöneticilerin genel olarak matematik öğretim programı hakkında bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olan yöneticilerin ise programın öğrenci seviyesinin üstünde olduğunu, program kazanımlarının güncel hayatla daha fazla ilişkili olması gerektiğini ve programın lise türüne göre revize edilmesinin zaruri olduğunu dile getirdikleri görülmüştür

School Administrators’ Opinions Towards Mathematics Curriculum Implemented in High Schools

The purpose of this research is to determine the views of the high school administrators on the high school mathematics curriculum implemented in the beginning of the academic year of 2013-2014. The data were obtained through interview technique, which is one of the qualitative research methods, through a semi-structured interview form called “Curriculum Evaluation Form”. To this end, one to one interviews were held with 52 school administrators at 20 high schools in Karaman. The data were analyzed using content analysis method and numeric data were corporated by direct quotations from the interviews. As a result of the research study, it has been seen that administrators do not have knowledge about the curriculum in general, the administrators with knowledge reflected that the curriculum is above the level of the students, learning outcomes should be more relevant with the daily life, and it is mandatory to revise the programme according to the type of the high schools.

Kaynakça

Abalı Öztürk, Y. & Şahin Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı- özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, Winter II, 343-366.

Akça, S. (2007). İlköğretim 5. Sınıf 2005 matematik programının öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Altun, Y. (2016). Ortaöğretim matematik öğretiminde geleneksel öğretim ile etkinlik temelli öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 4(27), 466-485.

Anderson, D. S. & Piazza, J. A. (1996). Teaching and learning mathematics in constructivist preservice classrooms. Action in Teacher Education, 18(2), 51-62.

Batdı, V. (2014). ortaöğretim matematik öğretim programı içeriğinin rasch ölçme modeli ve NVIVO ile analizi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 93-109.

Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The qualitative report, 13(4), 544-559.

Butakın, V. & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5.sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği). D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82– 94.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak K., Ebru, A., Özcan E. & diğer. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Clarke, D. M. (1997). The Changing role of the mathematics teacher. Journal for Research in Mathematics Education, 28(3), 278-308.

Cuban, L. (1993). The lure of curricular reform and its pitiful history. Phi Delta Kappan, 75(2), 182-185.

Çevik, M. & Abdioğlu, C. (2016). Evaluation of the new math curriculum ımplemented ın high schools by views of teachers and students ın secondary education. Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). Special Issue for INTE 2016. 924-938.

Çevik, M. & Atıcı, T. (2015). Mevcut biyoloji öğretim programının mesleki ve teknik liselerde görevli öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi ve yeni bir taslak program önerisi (fotosentez konusu örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (3), 423-441.

Çiftçi, O. & Tatar, E. (2015). Güncellenen ortaöğretim matematik öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 6(2), 285-298.

Danişman, Ş. & Karadağ, E . (2015). Öğrenme alanları ve kazanımlar bağlamında 2005 ve 2013 beşinci sınıf matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6 (3), 380-398.

DiCicco‐Bloom, B. & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical education, 40(4), 314-321.

Dikbayır, A. & Bümen, N. T. (2016). Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 6(11). 17-38.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.

Güven, B. & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

Kılıç, A. & Güzeller, C. O. (2018). Matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Socıal Scıences Studıes Journal, 4(13), 74-91.

Konting, M. M. (1998). In search of good practice: A case study of Malaysian effective mathematics teachers classroom teaching. Journal of Science and Mathematics Education in South East Asia, 20(2), 8-20.

Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G. & Namey, E. (2005). Qualitative research methods: A data collectors field guide. Famıly Health Internatıonal,USA.

M.E.B. (2011). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

M.E.B. (2013). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

M.E.B. (2017). Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Memon, M. (1997). Curriculum change in Pakistan: An alternative model of change. Curriculum and Teaching, 12(1), 55-63.

Miles, B. M. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis (2th Ed.). Sage Publications.

Mumme, J. & Weissglass, J. (1991). Improving mathematics education through school-based change. Issues in Mathematics Education Offprint (pp. 3-23). American Mathematical Society and Mathematical Association of America.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods.(3rd ed.). London: Sage Publications.

PISA (2012). http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=18&lang=tr adresinden 30 Temmuz 2015 tarihinde erişilmiştir.

TIMSS (2011). http://timss.meb.gov.tr/?page_id=25 adresinden 30 Temmuz 2015 tarihinde erişilmiştir.

Sarıer, Y. (2007). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Saylan, N. (2001). Ortaöğretim öğretmenlerinin program tasarısı ile ilgili görüşleri ve tasarı süreçlerindeki davranışlarının belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(6), 1- 13.

Sowell, E. & Zambo, R. (1997). Alignment between standards and practices in mathematics education: Experiences in Arizona. Journal of Curriculum and Supervision, 12(4), 344- 355.

Wilson, S. M. (1990). A conflict of interests: The case of mark black. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12, 309- 326.

Yamaç, A. (2011). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ile matematiğe yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Yazıcılar, Ü. & Bümen, N.T. (2017). 2005, 2011 ve 2013 yıllarında uygulamaya koyulan lise matematik dersi öğretim programları üzerine bir analiz. İçinde Ö. Demirel & S. Dinçer. (Ed.). Küreselleşen dünyada eğitim, (s. 139-165). Ankara, Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9786053188407.09.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Essential guide to qualitative methods in organizational research (Vol. 5). In The Information Systems Research Challenge (Harvard Business School Research Colloquium). London: Sage Pub.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Yücel, Z. & Koç, M. (2011). The Relationship between the prediction level of elementary school students’ math achievement by their math attitudes and gender. Elementary Education Online, 10(1), 133-143.

Zusho, A. & Pintrich, P. (2003). Skill and will: the role of motivation and cognition in the learning of college chemistry. International Journal of Science Education, 25, 1081-1094.

8854 4985

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yatılı Bölge Ortaokullarında Okuyan Öğrencilerde Kaygı, Yalnızlık, Öz-Yeterlik ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler

Burak AYDIN, Hikmet YAZICI, Fatma ALTUN

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi

Ferhat ÖZTÜRK, Ahmet IŞIK

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Rengin ZEMBAT, Hilal İlknur TUNÇELİ, Ezgi AKŞİN YAVUZ, Zeynep KILIÇ

15-18 Yaş Voleybolcuların Rol Karmaşası Algıları

Güleda BURMAOĞLU, Ümit AYDIN

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yakın Çevreleri Üzerine Tasarladıkları Biyoloji Deneyleri Hakkındaki Görüşleri

Esra GEÇİKLİ, Güldem DÖNEL AKGÜL

Çevrimiçi Eşzamanlı ve Yüz-yüze Grupla Problem Çözme Süreçlerindeki Söylem Örüntülerinin Karşılaştırılması

Salih BİRİŞÇİ, Hasan KARAL

1. ve 4. Sınıftaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz- Yeterliklerinin Üniversiteye Giriş Başarı Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması

Muhammet Hanifi ERCOŞKUN, Nesibe AĞIRMAN

Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Hüseyin Gülen, Adem Peker

Okul Yöneticilerinin Lise Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Cihat ABDİOĞLU, Mustafa ÇEVİK

Ortaokul Öğrencilerinin Çizgisel Gelişimleri Ve Yaratıcı Yazma Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Selma TAŞKESEN, Serap UZUNER YURT