OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA KULLANDIKLARI PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin sahip oldukları çoklu zekâ alanları ile kullandıkları psikolojik savunma mekanizmaları bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında 1, 2, 3, ve 4. sınıfta öğrenim gören 331 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında Çoklu Zekâ Anketi ve Savunma Mekanizmaları Ölçeği kullanılmıştır. Görsel-Uzamsal zekâsı yüksek olanların çoğunlukla İnkâr, Gerileme, Telafi, Yansıtma, Yer değiştirme entellektüelizm savunma mekanizmaları kullandıkları görülmüştür. Müziksel-Ritmik zekâ arttıkça Bastıma mekanizmasının kullanımın azaldığını, Telafi, Yansıtma, Yer değiştirme ve entellektüelizm savunma mekanizmalarının kullanımının ise arttığını göstermektedir. Bir başka ifadeyle Müziksel-Ritmik zekâsı yüksek olanlar bastırma mekanizmasını daha az kullanırken çoğunlukla Telafi, Yansıtma, Yer değiştirme ve entellektüelizm savunma mekanizmalarını kullanmaktadırlar. Kişilerarası sosyal zekâsı yüksek olanlar bastırma mekanizmalasını daha az kullanırken çoğunlukla inkâr ve telafi savunma mekanizmalarını kullanılmaktadırlar.

RELATIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDENTS' MULTIPLE INTELLIGENCE AREAS AND PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISM THEY USE

This study examined relationship between early childhood education stuclents' nulltip1e intelligences areas and psychological defense rnechanism the y use in the light of related varlables. The sanzple consisted of 331, 1,2,3 and 4th grade students from Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir School of Education Early Chlldhood Teaching Department. Data vere gathered through Multiple hıtelligence Questionnaire and Defense Mechanisrn Scale. Findings revealed that studeızts with high Visual-spatial mostly rr,se denial, regression, retrieval, projection, intellectualization, as a defense mechanism. Concurrently it appeared that as the Musical-rlzythmic intelligence the use of repression as a defense mechanism decreases, on the other hand the use of projectian, clisplacement, reflection, retrieval and intellectualizatiun increased. in another word studeııts with high Musical-rhythtnic intelligence usually utilize retrieval, projection, displacenzent, and intellectualization rather than repression. Students with high interperLyonal intelligence rarely employ repression as a defense mechanism the y rather use denial, and retrieval.

Kaynakça

text would not copy

5651 2760

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GEVŞEK YAPILI SİSTEMLER OLARAK OKULLARIN ÜÇ KAVRAMI: KARAR VERME, LİDERLİK VE ÇATIŞMA

Celal Teyyar UĞURLU

OLUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK REHBERLİK ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ 12-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sırrı AKBABA, İsa Yücel İŞGÖR, Fahri SEZER

FİZİK DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME METODUNUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GRUP ÇALIŞMASINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Sema ALTUN, Ümit TURGUT, Erdoğan BÜYÜKKASAP

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ

Erdoğan KÖSE

STRATEJİK PLANLAMADA AMAÇ, MİSYON, VİZYON ve ÖRGÜTSEL SLOGAN GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Malatya MLO Örneği)1*

İ. Bakır ARABACI

ORTAÖĞRETİM II. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEWTON'UN II. HAREKET KANUNU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ

Ümit TURGUT, Taviz ALPTEKİN, Derya ŞİMŞEK

İÇTEN/DIŞTAN DENETİMLİLİK VE ÖFKE KONTROL DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Başaran GENÇDOĞAN, Fahri SEZER, İsa Yücel İŞGÖR

MİTOZ VE MAYOZ KONUSUNDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME VE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Esra ÖZAY

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİNDE ALDIKLARI "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERS PROGRAMI" NA YÖNELİK GENEL GÖRÜŞLERİ ve ÖNERİLERİ

Cengiz ŞENGÜL

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GENEL ARAZİ KULLANIMI VE BU KULLANIMDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR; ELEŞKİRT-AĞRI ÖRNEĞİ

İbrahim GÜMÜŞ, Muammer KIRICI, Murat KURT, Yunus KAYA