BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNFORMAL VE FORMAL EĞİTİM ORTAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarına informal ve formal eğitim ortamlarının etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünde okuyan ve çevre dersini almamış olan birinci sınıf öğrencileri ile çevre dersini alan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilere Şama (2003) tarafından geliştirilan 21 soruluk Çevresel Tutum Ölçeği anketi uygulanmıştır. Sonuçta öğrencilerin çevresel tutumlarının ebeveynlerinin öğrenim durumuna ve yaşadıkları yerleşim alanlarına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte çevre dersini alan ve almayan öğrecilerin çevreye yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca çalışmada çevre dersini alan öğrencilerin aldıkları çevre eğitimi hakkındaki görüşlerine de yer verilmiştir.

ASSESMENT OF THE BIOLOGY TEACHER CANDIDATES' ENVIRONMENTAL ATTITUDES FOR INFORMAL AND FORMAL LEARNING SURROUNDINGS

The aim of this study is to investigate the affect of informal and formal learning surroundings on Biology Teacher Candidates environmental attitudes. The sample of the study was formed by students didn't take and took environmentai lesson iri Biology Teacher Department of Education Faculty at Atatürk University. An Environmental Attitude Sevk consisied of 21 questions that designed by Şama (2003) was applied to the somple of the studly. At the result, there was no difference between students' environmental attindes for parents education level and living place. Also it was not found difference between students who took and didn't take environmental lesson. Additionally, studentsi idea about environmental education they took was mentioned in the study

9790 5563

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNFORMAL VE FORMAL EĞİTİM ORTAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan GÜRBÜZ, Mustafa KIŞOĞLU, Mehmet ERKOL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK KAVRAMINA ATFETİKLERİ ANLAMLAR

Mustafa KOÇ, Adem SEZER, Mehmet BALÇIN, Harun TURHAN, Ümit POLAT, Orhan BÖLÜKBAŞ

GEVŞEK YAPILI SİSTEMLER OLARAK OKULLARIN ÜÇ KAVRAMI: KARAR VERME, LİDERLİK VE ÇATIŞMA

Celal Teyyar UĞURLU

OLUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK REHBERLİK ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ 12-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sırrı AKBABA, İsa Yücel İŞGÖR, Fahri SEZER

STRATEJİK PLANLAMADA AMAÇ, MİSYON, VİZYON ve ÖRGÜTSEL SLOGAN GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Malatya MLO Örneği)1*

İ. Bakır ARABACI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ

Erdoğan KÖSE

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİNDE ALDIKLARI "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERS PROGRAMI" NA YÖNELİK GENEL GÖRÜŞLERİ ve ÖNERİLERİ

Cengiz ŞENGÜL

FİZİK DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME METODUNUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GRUP ÇALIŞMASINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Sema ALTUN, Ümit TURGUT, Erdoğan BÜYÜKKASAP

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA KULLANDIKLARI PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Mehmet KÖK, Başaran GENÇDOĞAN, Mehmet Nur TUĞLUK, Sinan KOÇYİĞİT

ORTAÖĞRETİM II. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEWTON'UN II. HAREKET KANUNU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ

Ümit TURGUT, Taviz ALPTEKİN, Derya ŞİMŞEK