Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DEÜ Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı bu araştırmada, 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde İzmir ilinde özel bir ilköğretim okulu'nda daha önceden herhangi bir çalgı eğitimi almamış 3,4 ve 5. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler içinden; tek ses tekrarlama becerisi, ezgi tekrarlama becerisi, ritim tekrarlama becerisi, şarkı söyleme becerisi, keman çalmaya yönelik fiziksel uygunluk ve isteklilik göz önünde alınarak seçilmiş 13 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sırasında haftada bir saat olmak üzere, deney grubunda (n=7) Kodaly yöntemi ile genel müzik eğitimi, kontrol grubunda (n=6) ise geleneksel müzik öğretimi uygulanmış, ayrıca her iki gruptaki öğrencilere haftada bir saat keman dersi verilmiştir. Araştırma sırasında her iki gruba da aynı şarkılar ve konular öğretilmiştir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Keman Çalma Gözlem Formu ile toplanmıştır. Araştırma bulguları, Kodaly yönteminin alt boyutlarından olan "bedensel kurulum" ve "teknik boyut" üzerinde etkili olmadığı, "müzikal boyut" üzerinde ise anlamlı düzeyde etkili olduğu yönündedir.

Özet İngilizce :

In this study, our aim is to determine Kodaly method's affect upon the ability of playing the violin of primary school students. Pretest-postest controlled group model has been used. From among 3rd, 4th and 5th classes, 13 students who were studying at college in İzmir during the spring semester of 2007-2008 academic year, and who had never before had the education of any instrument were chosen regarding their skill of mono vocal repetition, repetition of melody and rhythm, their ability of singing, and physical suitability for playing the violin and their willingness. During the research, for an hour a week, to the experimental group (n=7) general musical education was taught through Kodaly method, while for the control group (n=6) traditional teaching method was used. In addition, students in both group were taught to play the violin for an hour a week. During the research the same subjects and the same songs were taught to both groups. Research data were gathered by the Playing the Violin Observation Form Data which was developed by the researcher himself. The research findings show that Kodaly method does not have a meaningful effect on "Physical situation" and "Technical dimension",which are the subdimensions of playing violin, on the other hand has a meaningful effect on "Musical dimension".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :