Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji okuryazarlığına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma biçiminde desenlenen çalışma, Aydın ili merkez ilçede alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan toplam dokuz öğretmenle yürütülmüştür. Örneklem, maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. Beşinci sınıf öğretmenleriyle yapılan derinlemesine görüşmelerde araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, temalara ayrılarak tipolojik analiz ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular Fen ve Teknoloji öğretim programının alt boyutu olan Fen ve Teknoloji okuryazarlığı çerçevesinde yorumlanmıştır. Bulgular öğretmenlerin, Fen ve Teknoloji öğretim programı hakkında bilgi eksiklerinin bulunduğunu, Fen ve Teknoloji okuryazarlığını tam olarak tanımlayamadıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenler, fen bilimleri ve teknolojinin doğası, anahtar fen kavramları, bilimsel süreç becerileri, fen-teknoloji-toplum-çevre, bilimsel ve teknik psikomotor beceriler, bilimin özünü oluşturan değerler, fene ilişkin tutum ve değerler olarak belirtilen Fen ve Teknoloji okuryazarlığının alt boyutlarını, kendi yükledikleri anlamlarla tanımlamışlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to present the 5th grade primary school teachers' opinions related to Science and Technology literacy. This study designed as a qualitative research with nine teachers working in low, medium, high socioeconomic status schools in Aydın. Maximal variation sampling is used. In interviews, semi-structured interview forms are used. Data taken from interviews was analyzed as separated to themes by typological analysis. Findings were discussed within the framework of Science and Technology literacy. Findings show that, teachers had incomplete information about Science and Technology curriculum, they couldn't give exact defination of Science and Technology literacy. Also teachers defined the sub-dimensions of Science and Technology literacy as specified; the nature of science and technology, key science concepts, science process skills, science-technology-societyenvironment, scientific and technical psychomotor skills, the core values of science, attitudes and values related to science with their own meanings attributed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :