Sınama Etkisinde Farklı Öğrenme Koşullarının İncelenmesi: Güvenli İnternet Kullanımı Konusu Örneği

Eğitim ortamında testler genellikle bir değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Ancak psikoloji alanında bellek ile ilgili yürütülen çalışmalar göstermiştir ki test olmak aynı zamanda hatırlamayı da olumlu yönde etkilemektedir. Bir materyale defalarca çalışıp sonrasında test olmaktansa, bir kere çalışıp birçok kez test olmak materyaldeki bilgilerin daha iyi hatırlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum Test Etkisi olarak adlandırılmaktadır. Alan yazında test etkisinin eğitim amaçlı kullanımının da olumlu sonuçlar doğurabileceği belirtilmektedir. Bu araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanımı konusunu öğrenmelerinde farklı öğrenme koşularının (Çalış-Çalış-Sına, Çalış-Sına-Sına, Çalış-Çalış-Çalış-Sına ve Çalış-Sına-Sına-Sına) öğrenenlerin hatırlama performansları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda farklı öğrenme koşullarının grupların hatırlama performansları üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Farkın anlamlı bulunamamasına dair olası nedenler tartışılmış ve ileriki çalışmalar için öneriler sunulmuştur. 

Examination of Different Learning Conditions in the Testing Effect: Example of Safe Internet Use

Tests in educational setting are often seen as an assessment tool. However, in the field of psychology, memory related studies have shown that being tested affects recall in a positive way. Studying on a material as testing rather than studying on it many times helps better to remember the information in the material. This phenomenon is called Testing Effect. It is stated in the literature that using testing effect in the field of education may have positive result. It is thought that one of the important skills that should be gained to learners is the Safe Internet Usage. The aim of this study is to examine whether the different learning conditions (Study-Study-Test, Study-Test-Test, Study-Study-Study-Test and Study-Test-Test-Test) are influential for middle school students to learn the topic of Safe Internet Use. The research results show that different learning conditions have an effect on the group's short-term retention performance but not on long term retention.

Kaynakça

Agarwal, P. K., Karpicke, J. D., Kang, S. H., Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open-and closed-book tests. Applied Cognitive Psychology, 22(7), 861-876.

Atabek Yigit, E., Balkan Kiyici, F., & Cetinkaya, G. (2014). Evaluating the testing effect in the classroom: An effective way to retrieve learned information. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 99-116.

Atabek Yiğit, E., & Balkan Kıyıcı, F. (2016). Öğrenilen bilgilerin hatırlanmasında sınavların etkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1).

Bangert-Drowns, R. L., Kulik, J. A., & Kulik, C. L. C. (1991). Effects of frequent classroom testing. The Journal of Educational Research, 85(2), 89-99.

Butler, A. C., Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007a). The effect of type and timing of feedback on learning from multiple-choice tests. Journal of Experimental Psychology: Applied, 13(4), 273.

Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2007b). Testing improves long-term retention in a simulated classroom setting. European Journal of Cognitive Psychology, 19(4-5), 514-527.

Chang, C. Y., Yeh, T. K., & Barufaldi, J. P. (2010). The positive and negative effects of science concept tests on student conceptual understanding. International Journal of Science Education, 32(2), 265-282.

Çevik, Y. D., & Çoban, T. (2016). Testing effect in learning digital property and cyber ethics. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 84-99.

Darley, C. F., & Murdock, B. B. (1971). Effects of prior free recall testing on final recall and recognition. Journal of Experimental Psychology, 91, 66-73.

Dobson, J., & Perez, J. (2016). The Testing Effect Varies with Spaced Versus Massed Learning of Skeletal Muscle Information. The FASEB Journal, 30 (1 Supplement), 776-15.

Halamish, V., & Bjork, R. A. (2011). When does testing enhance retention? A distribution-based interpretation of retrieval as a memory modifier. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 37(4), 801.

Heesen, J. (2012). Computer and Information Ethics A2 - Chadwick, Ruth Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition) (pp. 538-546). San Diego: Academic Press.

Karakuş, T., Çağıltay, K., Kaşıkcı, D., Kurşun, E., & Ogan, C. (2014). Türkiye ve avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim,b39(171).

Larsen, D. P., Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2009). Repeated testing improves long‐term retention relative to repeated study: a randomised controlled trial. Medical education, 43(12), 1174-1181.

McDaniel, M. A., Kowitz, M. D., & Dunay, P. K. (1989). Altering memory through recall: The effects of cue-guided retrieval processing. Memory and Cognition, 17, 423-434.

McDaniel, M. A., Anderson, J. L., Derbish, M. H., & Morrisette, N. (2007a). Testing the testing effect in the classroom. European Journal of Cognitive Psychology, 19(4-5), 494-513.

McDaniel, M. A., Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (2007b). Generalizing test-enhanced learning from the laboratory to the classroom. Psychonomic Bulletin & Review, 14(2), 200-206.

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006a). The power of testing memory: Basic research and implications for educational practice. Perspectives on Psychological Science, 1(3), 181-210.

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006b). Test-enhanced learning taking memory tests improves long-term retention. Psychological science, 17(3), 249-255.

Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. Mester, & B. Ross (Eds.), The psychology of learning and motivation: Cognition in education (pp. 1–36). Oxford: Elsevier.

Şişman, M. (2011). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi.

Terry, W. S. (2011). Öğrenme & Bellek: Temel İlkeler, Süreçler ve İşlemler. Çev., Banu Cangöz. Ankara: Anı Yayınları.

TÜİK. (2013). Türkiye İstatistik Kurumu. 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya. [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866, Erişim Tarihi: 07.12.2016.]

TÜİK. (2016). Türkiye İstatistik Kurumu. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Erişim Tarihi: 07.12.2016.]

Whitten, W. B., & Bjork, R. A. (1977). Learning from tests: Effects of spacing. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(4), 465-478.

8631 4590

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretim Elemanlarının Teknoloji Destekli Sınıflardaki Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Selma Şenel, Bülent Pekdağ, Mustafa Tuncay Sarıtaş

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümündeki Öğretmen Adaylarının “Kitap” Kavramı Üzerine Algıları

Nevin Akkaya, Eylem Ezgi Özdemir, Serdar Akbulut

Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

Serpil ÖZDEMİR

LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarının Kabulü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Barış ÇUKURBAŞI, Gamze YAVUZ KONOKMAN, Bekir GÜLER, Seçil Eda KARTAL

Oyunun Değişen Yüzü: Yetişkinlerin Çocukluk Oyunları İle Günümüz Çocuklarının Oyunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Sevcan YAĞAN GÜDER, Erhan ALABAY

Sınama Etkisinde Farklı Öğrenme Koşullarının İncelenmesi: Güvenli İnternet Kullanımı Konusu Örneği

Beyza UÇAR, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Algılarını Yordayan Öğrenme Stratejileri

Yusuf Ziya OLPAK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK

Argümantasyon Tabanlı Sorgulayıcı Araştırma Yönteminin Yazmaya Etkisinin Ötesinde: Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Beklentilerinin İncelenmesi

Pınar Seda Çetin, Guluzar Eymur

Eğitim Bilimleri Araştırmalarında İçerik Analizi: Meta-Analiz, Meta-Sentez, Betimsel İçerik Analizi

Serkan DİNÇER

Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği (SDRAÖ)’nin Geliştirilmesi

Veysel Bilal ARSLANKARA, Ertuğrul USTA