Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi

Bu araştırmada öğretmenlerin sosyal ağları nasıl kullandığı ve eğitimsel yönden yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmış, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ilinin iki ilçesindeki iki ortaokulda görev yapan ve rastgele olarak belirlenen 19 öğretmen oluşturmuş, veriler mülakat yoluyla toplanmıştır. Ses kaydına alınan görüşme bulguları içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek, sonuçları raporlaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler sosyal ağları çoğunlukla haber okuma, video, fotoğraf, karikatür, güzel söz paylaşımı gibi konularda kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal ağlarda kişisel ve özel bilgiler, argo, rahatsız edici bilgiler ve siyasi konuları paylaşmaktan çekindiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler sosyal ağların olumlu yanları olarak bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, kişilere erişim ve etkileşim imkanını vurgulamışlardır. Sosyal ağ kullanımının çok zaman alması ve bilgi kirliliğini ise olumsuz yanı olarak ifade etmişlerdir. Görüşme yapılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu sosyal ağlar üzerinden yürütülen ve kendi alanlarına yönelik faaliyetleri takip etmektedir. Öğretmenlerin bir kısmı alanına yönelik sosyal ağ üzerinden faaliyetler oluşturduklarını belirtmiş, fakat büyük bir çoğunluğu ise ders kapsamında sosyal ağlara yer vermediklerini ifade etmişlerdir.

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers

Kaynakça

Aspden, E., J. ve Thorpe, L., P. (2009). Where do you learn?:Tweeting to inform learning space development. Educase Quarterly, 32 (1).

Büyükşener, E., (2010). Türkiye'de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış. http://www.hayalakademisi.com, (Erişim:2013, 12 Aralık)

Çam, E., (2012). Öğretmen Adaylarının Eğitsel Ve Genel Amaçlı Facebook Kullanımları Ve Facebook Bağımlılıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi. Sakarya.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research; Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. (Fourth Edition). Pearson, Lincoln.

Danah M. Boyd ve Nicole B. Ellison (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, http://consommacteurs.blogs.com/files/socialnetworksites_boyd- ellision_2007.pdf

Grosseck, G. ve Holotescu, C. (2008). Can we use Twitter for educational activities?. The 4th International Scientific Conference: eLearning and software for Education. Ekim 5, 2011. http://www.morsmal.org/documents/members/admin/Can-we-use-T witter- for-educational-activities.pdf adresinden alınmıştır.

Kabilan, M. K., Norlida, A, & Abidin J. Z. M. (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education?. Internet and Higher Education, 13 (2010), 179-187 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.07.003

Madge, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at University: It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work. Learning, Media and Technology. 34(2), 141-155. http://dx.doi.org/10.1080/17439880902923606

Mazman, S.G., (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci Ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

McCool, L.B. (2011). Pedagogical use of Twitter in the university classroom. Unpublished Master’s Thesis, Iowa State University, Ames, Iowa.

Odabaşı H.F.,Mısırlı Ö.,Günüç S.,Timar Z.Ş., Ersoy M., Som S., Dönmez F.İ., Akçay T., Erol O. (2012). Eğitim için Yeni Bir Ortam: Twitter. Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2012, 2(1)

Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., Baysal, N., Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamdaki İşlevselliği, 6. International Advenced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, s. 42-47.

Richer, A. & Koch, M. (2008). Functions of social networking services. Proceeding at 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems, Carry-le-rouet, Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, France, 87-98.

Sabimbona, S., (2013). Sosyal Ağların Öğrenme Aracı Olarak Değerlendirilmesi: Burundi Ve Türkiye Karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.

Selwyn, N. (2009). Faceworking: Exploring students' education‐related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34:2, 157-174. doi: http://dx.doi.org/10.1080/17439880902923622

Tınmaz, H., (2011). Sosyal Ağ Web Sitelerinin Eğitimde Kullanılması: Facebook Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Mart 2011, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara.

Tınmaz, H., (2013). Sosyal Ağ Web Siteleri ve Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı. Kürşat Çağıltay ve Yüksel Göktaş (Ed.) Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s. 615 -630). Ankara: Pegem Akademi .

Tiryakioğlu, F. & Erzurum, F., (2011). Bir Eğitim Aracı Olarak Ağların Kullanımı. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yuen, S. & Yuen, P. (2008). Social Networks in Education. In G. Richards (Ed.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. 1408-1412. Chesapeake, VA: AACE.

9027 4758

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi

Osman ÇİMEN, Mehmet YILMAZ

8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Melehat GEZER, İbrahim ŞAHİN, Meral ÖNER SÜNKÜR, Elif MERAL

Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Özcan AKGÜN, Şirin KÜÇÜK, Barış ÇUKURBAŞI, İsmail TONBULOĞLU

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)

Barış ÇUKURBAŞI, Aytekin İŞMAN

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Fahri TEMİZYÜREK, Arzu ÇEVİK

Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Abdulkerim KARADENİZ

Atılganlık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlık Düzeyleri Üzerine Etkisi

Firdevs GÜNEŞ, Coşkun ARSLAN, Ayşe ELİÜŞÜK

Denetim Sürecinde Eğitim Denetmenlerinin Davranışları

Süleyman GÖKSOY, Engin ASLANARGUN

Kavramsal Değişim Yaklaşımının Doğru Akım Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi

Erdal TAŞLIDERE

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Serkan TİMUR, Şirin YILMAZ, Betül TİMUR